Dịch vụ của chúng tôi

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn (consulting) là một ngành dịch vụ không có một định nghĩa cố định nào cả. Thị trường cho dịch vụ này cũng hết sức linh hoạt. Cùng với những thay đổi liên tục trong các hoạt động mua lại, sáp nhập cũng như mở rộng lĩnh vực kinh doanh, nhu cầu cho dịch vụ tư vấn cũng khó đoán trước được như là thị trường chứng khoán vậy. Thuật ngữ “consulting” có thể có rất nhiều nghĩa, tựu chung lại một ý tưởng chính là đưa ra các lời khuyên về nghiệp vụ. Công ty tư vấn sẽ “tư vấn” một doanh nghiệp theo đúng cách mà một người đưa ra lời khuyên cho bạn bè hay người thân lúc cấp thiết. Nhìn sự việc theo lăng kính đó mới thấy tầm quan trọng của tư vấn trong kinh doanh. Tuy vậy hầu hết mọi người đều nhận thức rất mờ nhạt về công việc và trách nhiệm thực sự của cái gọi là “tư vấn”. Những thuật ngữ như “quản lý chiến lược”, “quản lý quy trình”, “quản lý thay đổi”… có vẻ như chỉ có ý nghĩa với những người trực tiếp liên quan tới chúng.
  

 

 Các nội dung tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp gồm:

- Tư vấn pháp luật về cơ chế quản lý, tái cấu trúc bộ máy quản lý doanh nghiệp;

- Tư vấn pháp luật về đầu tư dự án;

- Tư vấn pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch;

- Tư vấn pháp luật về đấu thầu, đấu giá, thẩm định giá;

- Tư vấn pháp luật về giao dịch, hợp đồng;

- Tư vấn pháp luật về tài chính, kế toán và thuế;

- Tư vấn pháp luật về quan hệ lao động, hợp đồng lao động, chế độ chính sách cho người lao động;

- Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ;

- Tư vấn về quản lý, hành chính văn phòng;

- Cung cấp thông tin, tài liệu, văn bản pháp luật, sự kiện pháp lý tương tự.