Hỏi đáp pháp luật

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp có được tự định đoạt số lượng con dấu của doanh nghiệp không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Tại Điều 43 Luật doanh nghiệp 2020, có quy định:

- Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

- Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì doanh nghiệp được tự quyết định số lượng con dấu của đơn vị mình, luật không quy định về số lượng tối đa. Nhưng trên thực tế để đảm bảo việc quản lý doanh nghiệp được tốt thì thường mỗi doanh nghiệp chỉ sử dụng một con dấu.

Công ty cổ phần bị phá sản được 36 tỷ đồng, trong đó nợ có 900 tỷ đồng, bảo hiểm và trợ cấp mất việc 9 tỷ đồng, nợ lương nhân viên 3 tỷ đồng. Vậy người lao động có được nhận tiền lương đầy đủ không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp phá sản được quy định tại Điều 54 Luật Phá sản 2014 quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán nợ như sau:

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì khi doanh nghiệp phá sản. Tài sản bị phá sản sẽ được xử lý theo thứ tự ưu tiên nêu trên. Khoản nợ lương của nhân viên là khoản ưu tiên thanh toán thứ 2 khi doanh nghiệp bị phá sản. 

Nội dung hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như thế nào, theo quy định mới nhất?

Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Nghị định 80/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021) quy định nội dung hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành) như sau:

a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp xã hội;

b) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ hoặc không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp xã hội;

c) Hỗ trợ tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa hoặc không quá 200 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp xã hội.

Trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 khi làm việc tại doanh nghiệp có thể được hưởng chế độ tai nạn lao động không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định để được hưởng chế độ tai nạn lao động như sau:

Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh.

Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động.

Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại Khoản 1 Điều này.

Đối chiếu quy định trên với trường hợp bị lây nhiễm chéo COVID-19 khi làm việc tại doanh nghiệp, có thể thấy, trường hợp này cũng có thể được hưởng chế độ tai nạn lao động nếu:

+ Bị lây nhiễm COVID-19 khi làm việc tại doanh nghiệp.

+ Mắc COVID-19 dẫn tới suy giảm từ 5% khả năng lao động trở lên.

Như vậy, với trường hợp bị lây nhiễm chéo Covid-19 khi làm việc tại doanh nghiệp, có thể thấy, trường hợp này cũng có thể được hưởng chế độ tai nạn lao động nếu: Bị lây nhiễm Covid-19 khi làm việc tại doanh nghiệp; Mắc Covid-19 dẫn tới suy giảm từ 5% khả năng lao động trở lên.

Về mức độ suy giảm sẽ được giám định tại Hội đồng giám định y khoa theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa kết luận người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì người này có thể được hưởng chế độ tai nạn lao động.

Sắp tới đây người mua hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm sử dụng hóa đơn, chứng từ thuế như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Điều 56 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/07/2022) quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trong đó:

Trách nhiệm của người mua hàng hóa, dịch vụ

1. Yêu cầu người bán lập và giao hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ.

2. Cung cấp chính xác thông tin cần thiết để người bán lập hóa đơn.

3. Ký các liên hóa đơn đã ghi đầy đủ nội dung trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc người mua ký trên hóa đơn.

4. Sử dụng hóa đơn đúng mục đích.

5. Cung cấp thông tin trên hóa đơn cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu, trường hợp sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì phải cung cấp hóa đơn bản gốc, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì thực hiện quy định về việc tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử.

Hộ kinh doanh phải được cấp giấy phép kinh doanh mới được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 có đúng không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Tại Điều 35 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, có quy định:

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

để phòng, chống dịch COVID-19.

Và tại Điều 37 quy định về hồ sơ hỗ trợ đối với hộ kinh doanh có giấy đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định. Trong giấy đề nghị đó có thông tin về

mã số thuế, mã số đăng ký kinh doanh.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì hộ kinh doanh phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh thì mới nhận được nhận tiền hỗ trợ Covid-19. Đó là một trong những điều kiện để nhận được tiền hỗ trợ Covid-19 của hộ kinh doanh. Khi hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh hợp pháp thì sẽ được cấp giấy phép kinh doanh. Nên nhận định trên là đúng.

Công ty tôi phải tạm ngừng hoạt động do Covid, đã cho nhân viên nghỉ hơn 1 tháng, nay nhân sự đang làm hồ sơ nhận trợ cấp Covid theo Nghị định 68. Vậy Công ty tôi phải thực hiện báo giảm lao động trước mới được làm hồ sơ đúng không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (hướng dẫn Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021) quy định về điều kiện để người lao động nghỉ việc không hưởng lương được nhận hỗ trợ, như sau:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Đồng thời, quy định tại Khoản 3 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014  thì người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Do đó, nếu công ty đã cho người lao động nghỉ không hưởng lương trong 1 tháng thì công ty phải lập hồ sơ và báo giảm lao động tới cơ quan BHXH. Như vậy, để được hưởng trợ cấp do ảnh hưởng Covid-19 thì công ty buộc phải thực hiện thủ tục báo giảm lao động trước khi lập hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ nào trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ thuế?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 55 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/07/2022) quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trong đó:

Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ:

- Lập và giao hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng;

- Quản lý các hoạt động tạo hóa đơn theo quy định tại Nghị định này;

- Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Điều 15 Nghị định này nếu sử dụng hóa đơn điện tử và chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế trong trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 22 Nghị định này;

- Công khai cách thức tra cứu, nhận file gốc hóa đơn điện tử của người bán tới người mua hàng hóa, dịch vụ;

- Báo cáo việc sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này;

- Gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế đối với trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Có bao nhiêu cổ đông là tổ chức thì công ty cổ phần phải có Ban kiểm soát (Trường hợp công ty lựa chọn mô hình hoạt động có thể có Ban kiểm soát)
Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần như sau:

Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

...

Như vậy, công ty cổ phần khi lựa chọn hoạt động theo mô hình này thì tùy trường hợp mà có bắt buộc phải có Ban kiểm soát hay không. Chỉ có trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát. Những trường hợp không đáp ứng đủ hai điều kiện này thì bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

Cho nên có thể xác định rằng công ty cổ phần có các cổ đông là tổ chức sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần của công ty thì bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

Người sử dụng lao động là cá nhân chậm trả lương cho người lao động bị phạt như thế nào?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP thì phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn:

1. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

2. Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

3. Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

4. Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

5. Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Bên cạnh đó, buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm (Điểm a Khoản 5 Nghị định trên).

Lưu ý: Mức phạt này áp dụng cho cá nhân người sử dụng lao động, mức phạt đối với tổ chức gấp đôi.

Nhân viên công ty tôi tạm hoãn hợp đồng lao động 03 tháng (được Công ty đồng ý), như vậy nhân sự có phải báo giảm BHXH hay không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, cụ thể:

-             Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội.

-             Và quy định tại Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

-             Như vậy, trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Do người lao động tạm hoãn hợp đồng 3 tháng nên công ty chị phải thông báo với cơ quan BHXH (báo giảm nhân sự).

-             Hồ sơ quy định tại Điều 23 Quyết định 595.

Tôi vừa chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trong công ty TNHH cho người khác trong công ty. Vậy, công thức tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?
Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC, công thức tính thuế như sau:

Thu nhập tính thuế: thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

-             Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.

-             Giá mua của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn.

-             Các chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng vốn là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định, cụ thể như sau:

·            Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng.

·            Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng.

·            Các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn.

Như vậy, Thuế TNCN phải nộp = [Giá chuyển nhượng – (Giá mua + Các chi phí liên quan)] x 20%

Công ty TNHH có vốn điều lệ là 1 tỷ đồng thì được ký tối đa bao nhiêu hợp đồng kinh tế?

Vũ Anh Law Trả lời:

-             Theo quy định tại Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

-             Theo đó, đây là cơ sở xác định tổng giá trị tài sản do các thành viên góp hoặc cam kết góp khi đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn để từ đó phân chia quyền, lợi ích giữa các thành viên.

-             Ngoài ra, theo quy định khoản 4 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền chủ động tìm kiến thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

-             Theo đó, việc ký kết các hợp đồng là quyền của công ty, pháp luật không giới hạn số lượng hợp đồng được ký kết phụ thuộc vào vốn điều lệ của công ty. Hơn nữa, việc ký kết các hợp đồng dựa trên sự thỏa thuận của các bên, vốn điều lệ có thể là căn cứ để các bên xem xét năng lực tài chính trước khi giao kết.

-             Như vậy, công ty TNHH có vốn điều lệ 1 tỷ không bị giới hạn số lượng hợp đồng được ký kết.

Quy định về việc tiếp cận viện trợ, tài trợ của doanh nghiệp xã hội?
Vũ Anh Law Trả lời:

-             Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 47/2021/NĐ-CP, quy định việc tiếp nhận viện trợ, tài trợ của doanh nghiệp xã hội như sau:

1.          Doanh nghiệp xã hội tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường theo quy định của pháp luật về tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

2.          Doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận tài trợ bằng tài sản, tài chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện mục tiêu giải quyết vấn đề xã hội, môi trường từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam như sau:

a.          Doanh nghiệp lập Văn bản tiếp nhận tài trợ gồm các nội dung: Thông tin về cá nhân, tổ chức tài trợ, loại tài sản, giá trị tài sản hoặc tiền tài trợ, thời điểm thực hiện tài trợ; yêu cầu đối với doanh nghiệp tiếp nhận tài trợ và họ, tên và chữ ký của người đại diện của bên tài trợ (nếu có).

b.          Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận tài trợ, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính về việc tiếp nhận tài trợ; kèm theo thông báo phải có bản sao Văn bản tiếp nhận tài trợ.

Theo quy định thì việc cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế được quy định ra sao?
Vũ Anh Law Trả lời:

-            Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế được quy định tại Điều 9 Thông tư 105/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

-            Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế được cấp lại theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Luật Quản lý thuế và các quy định sau:

·            Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân, Thông báo mã số thuế, Thông báo mã số thuế người phụ thuộc, người nộp thuế gửi Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế mẫu số 13-MST ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

·            Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân, Thông báo mã số thuế, Thông báo mã số thuế người phụ thuộc trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn bao lâu và khi hết hạn thì được gia hạn mấy lần?
Vũ Anh Law Trả lời:

-            Khoản 3 Điều 78 Bộ luật Lao động 2019 có quy định:

·            Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Thời hạn cụ thể do các bên thỏa thuận và ghi trong thỏa ước lao động tập thể. Các bên có quyền thỏa thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung của thỏa ước lao động tập thể.

-            Và Điều 83 cũng quy định:

·            Trong thời hạn 90 ngày trước ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, các bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể hoặc ký kết thỏa ước lao động tập thể mới. Trường hợp các bên thỏa thuận kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể thì phải lấy ý kiến theo quy định tại Điều 76 của Bộ luật này.

·            Khi thỏa ước lao động tập thể hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục thương lượng thì thỏa ước lao động tập thể cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

-            Theo quy định thì trong thời hạn 90 ngày trước ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, các bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể hoặc ký kết thỏa ước lao động tập thể mới. Quy định này không giới hạn số lần kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể, cho nên nếu thấy thỏa ước lao động tập thể vẫn còn giá trị sử dụng và phụ hợp với tình hình thực tại thì có thể kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể. Khi thực sự cần thiết phải ký kết thỏa ước lao động tập thể mới thì mới nên ký mới.

Công ty tôi là công ty tư nhân mỗi tháng có chi 650.000 đồng tiền ăn giữa ca cho công nhân. Vậy thì tiền này tôi có bị tính thuế thu nhập cá nhân không ạ?
Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định như sau:

...

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.
Căn cứ quy định trên, các khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn hoặc chi tiền nhưng không quá mức quy định thì sẽ không phải chịu thuế thu nhập. Đối chiếu thông tin cung cấp thì công ty chi 650.000 đồng/tháng tiền ăn giữa ca thì chị không phải đóng thuế TNCN. 

Công ty cổ phần thành lập từ cuối tháng 12/2018 đến nay là tháng 3/2021. Các cổ đông vì mâu thuẫn 1 số vấn đề trong công ty nên nhiều cổ đông đều có ý kiến giải thể công ty, như vậy có làm thủ tục giải thể được không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

- Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

=> Theo quy định nêu trên thì việc giải thể công ty cổ phần căn cứ vào nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông chứ không phải là ý kiến của cổ đông.

(Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần - Khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020).

Do đó, nếu chỉ dựa trên ý kiến của các cổ đông và công ty không rơi vào các trường hợp còn lại theo quy định nêu trên thì không đủ điều kiện để giải thể.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tại công ty 12 tháng, nhưng có thu nhập từ cho thuê nhà thì có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty hay không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, có quy định:

-            Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

·            Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

·            Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này.

·            Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

·            Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trường hợp tổ chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì công ty chỉ thực hiện việc quyết toán thuế cho cá nhân đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân đó nhân được từ tổ chức trả thu nhập. Nên khoản thu nhập từ cho thuê nhà bạn không được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế

Năm 2021, chưa nghỉ hết phép năm có còn được thanh toán tiền?
Vũ Anh Law Trả lời:

-            Hiện hành, theo Bộ luật Lao động 2012, người lao động (NLĐ) do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

-            Theo quy định trên, nếu NLĐ đang làm việc mà có lý do chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm thì được doanh nghiệp thanh toán bằng tiền cho những ngày chưa nghỉ đó.

-            Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, quy định: “Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ”.

-            Như vậy, nếu trường hợp NLĐ còn làm việc tại doanh nghiệp nhưng chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm của năm trước thì không được doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông mà biên bản họp không có chữ ký của chủ tọa và thư ký vì họ từ chối thì có hiệu lực không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

-            Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

·            Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

·            Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

·            Chương trình và nội dung cuộc họp;

·            Họ, tên chủ tọa và thư ký;

·            .....

·            Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

-            Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

Theo đó, trường hợp biên bản họp Đại hội đồng cổ đông không có chữ ký của chủ tọa và thư ký thì vẫn có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định. Ngoài ra, trong biên bản phải ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

Đây cũng chính là quy định đáng chú ý của Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật cũ. Trước đây, theo Điểm i Khoản 1 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014 yêu cầu biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải có chữ ký của chủ toạ và thư ký.

Người lao động phải làm gì để không bị khấu trừ 10% thuế TNCN?
Vũ Anh Law Trả lời:

Điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân...

Như vậy, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động có thu nhập từ tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên sẽ bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân. Để không bị khấu trừ 10% thuế TNCN thì họ phải làm bản cam kết 02.

Cá nhân được làm cam kết 02/CK-TNCN phải đáp ứng đồng thời cả 4 điều kiện sau đây:

-            Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng;

-            Có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên;

-            Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế;

-            Cá nhân phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Trong trường hợp nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mà người có quyền không nộp được thì có thể ủy quyền cho những ai đi nộp hồ sơ thay?
Vũ Anh Law Trả lời:

-            Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

·            Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

·            Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

·            Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

·            Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

-            Như vậy, trong trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp không tự mình đi nộp hồ sơ làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Em là nhân sự của một công ty về tư vấn xây dựng muốn hỏi báo cáo sử dụng lao động thường công ty phải nộp vào thời điểm nào? Có quy định ngày cụ thể không?
Vũ Anh Law Trả lời:

-            Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:

·            Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

-            Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình thay đổi về lao động trong trường hợp người sử dụng lao động gửi báo cáo bằng bản giấy để cập nhật đầy đủ thông tin theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

-            Như vậy, định kỳ 06 tháng thì trước ngày 05/06 thì doanh nghiệp phải báo tình hình thay đổi lao động tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Bạn căn cứ quy định trên để thực hiện đúng.

Theo quy định thì ai được quyền đại diện công ty ký kết hợp đồng lao động với người lao động? Có bắt buộc phải là giám đốc công ty không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 18 Bộ luật lao động 2019, có quy định về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động như sau:

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

-            Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

-            Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

-             Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

-            Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì người ký kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động không bắt buộc phải là giám đốc công ty

Công ty thành lập năm 2020 và không phát sinh chi trả lương công nhân viên. Vậy theo Nghị định 126/2020 vừa có hiệu lực thì công ty có phải nộp tờ khai TNCN không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ quy định tại tiết d.1 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, theo quy định này, trường hợp trong năm tổ chức không phát sinh việc trả thu nhập cho người lao động thì không phải thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, công ty anh không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Công ty tôi có 2 thành viên là cá nhân, nếu 1 thành viên của công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật bị kết án tù thì công ty có bị chấm dứt hoạt động?
Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đồng thời, quy định về các trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp tại Chương IX Luật này cũng không có trường hợp nào bắt buộc khi 1 thành viên công ty TNHH hai thành viên bị phạt tù thì công ty phải chấm dứt hoạt động.

Do đó, theo quy định này, trường hợp công ty anh là công ty TNHH hai thành viên, trong đó 1 thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty bị phạt tù thì thành viên còn lại đương nhiên sẽ trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty, khi đó, công ty vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, không phải chấm dứt hoạt động.

Xin hỏi các trường hợp thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương theo Nghi định 145?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Điều 58 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/02/2021) quy định về thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương như sau:

1. Nghỉ giữa giờ quy định khoản 2 Điều 64 Nghị định này.

2. Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.

3. Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.

4. Thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong thời gian hành kinh theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 137 của Bộ luật Lao động.

5. Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động.

6. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.

7. Thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 61 của Bộ luật Lao động.

8. Thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 176 của Bộ luật Lao động.

9. Thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động.

10. Thời giờ đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

 

Cổ phiếu có thể dung để góp vốn thành lập doanh nghiệp hay không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 thì cổ phiếu được xác định là tài sản.

Theo Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về tài sản góp vốn như sau:

- Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

- Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Ở đây cổ phiếu được xác định là tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Cho nên, có thể dùng cổ phiếu để góp vốn vào thành lập doanh nghiệp.

Giám đốc công ty có ký tên vào báo cáo tài chính công ty không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Điểm d khoản 2 Điều 29 Luật Kế toán 2015 thì báo cáo tài chính phải có chữ ký của những người sau đây:

- Người lập báo cáo;

- Kế toán trưởng;

- Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

Theo đó, trong báo cáo tài chính sẽ có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Giám đốc công ty có ký tên vào báo cáo tài chính của công ty hay không phụ thuộc vào việc họ có phải là người đại diện theo pháp luật của công ty hay không. Đối với mỗi loại hình công ty thì người đại diện theo pháp luật là khác nhau.

Như vậy, trong trường hợp giám đốc chính là người đại diện theo pháp luật của công ty thì sẽ ký tên vào báo cáo tài chính.
Chị Hà Thu hỏi: Theo quy định mới thì những trường hợp nào áp dụng quy định về ấn định thuế theo Nghi định 126 năm 2020?
Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ Điều 14 Nghị định 126/2020/NĐ-CP có quy định người nộp thuế bị cơ quan thuế ấn định số tiền thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

1. Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 33 Luật Quản lý thuế.

2. Không khai thuế hoặc kê khai thuế không đầy đủ, trung thực, chính xác theo quy định tại Điều 42 Luật Quản lý thuế.

3. Không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế hoặc đã bổ sung hồ sơ thuế nhưng không đầy đủ, trung thực, chính xác các căn cứ tính thuế để xác định số thuế phải nộp.

4. Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế.

5. Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế; xác định số tiền thuế phải nộp trong thời hạn quy định hoặc khi đã hết thời hạn kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

6. Không chấp hành quyết định kiểm tra thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định, trừ trường hợp được hoãn thời gian kiểm tra theo quy định.

7. Không chấp hành quyết định thanh tra thuế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký quyết định, trừ trường hợp được hoãn thời gian thanh tra theo quy định.

8. Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường.

9. Mua, trao đổi hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn mà hàng hóa, dịch vụ là có thật theo xác định của cơ quan có chức năng điều tra, thanh tra, kiểm tra và đã được kê khai doanh thu, chi phí tính thuế.

10. Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế.

11. Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

12. Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết hoặc không cung cấp thông tin theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết.
Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thực hiện ký quỹ tại ngân hàng nào?
Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ Điều 15 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/02/2021) quy định về việc ký quỹ và sử dụng tiền ký quỹ như sau:

- Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ theo mức quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này tại ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng nhận ký quỹ).

- Tiền ký quỹ được sử dụng vào mục đích thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động thuê lại do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại.

Theo quy định nêu trên thì DN cho thuê lại lao động thực hiện ký quỹ tại ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Giao dịch liên kết của doanh nghiệp là gì? Giao dịch giữa cá nhân với công ty có thể coi là giao dịch liên kết hay không? Căn cứ pháp lý của việc này?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì “Giao dịch liên kết” là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về các bên có quan hệ liên kết như sau:

·           Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

o     Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

o     Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

·           Các bên liên kết tại khoản 1 Điều này được quy định cụ thể như sau:

o     Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;

o     Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;

Như vậy trong trường hợp cá nhân kiểm soát 1 hoặc nhiều doanh nghiệp thông qua phần vốn góp của mình vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp thì giao dịch trong quá trình sản xuất, kinh doanh (được liệt kê ở Điều 4 Nghị định 20/2017/NĐ-CP) giữa cá nhân này và công ty là giao dịch liên kết.

Công ty mình vẫn nợ lương làm thêm giờ của công nhân từ năm 2019 đến nay chưa trả, bây giờ lại lấy lý do dịch bệnh nữa. Vậy công ty không trả đủ lương làm thêm giờ cho công nhân thì có bị phạt không, mức phạt là bao nhiêu?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm. Đây là quyền lợi của người lao động nên công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy định.

Theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ như sau:

·           Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

·           Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

·           Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

·           Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

·           Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Ngoài ra, theo Khoản 5a Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP thì NSDLĐ không trả đủ lương làm thêm giờ cho NLĐ còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm.

Như vậy thì tùy thuộc vào số lượng người lao động mà công ty không trả đủ lương làm thêm giờ thì sẽ có mức phạt tiền khác nhau và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Mức phạt tền cao nhất đối với hành vi này là 50 triệu đồng.

Khi doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp thì có cần gửi thông báo trực tiếp đến thuế không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như sau: Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

Như vậy nếu doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao thì phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện. 

Lưu ý: Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào có bắt buộc phải có hóa đơn không? Pháp luật quy định như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng 2008 quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

·           Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;

·           Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

·           Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các Điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải có hợp đồng ký kết với bên ngoài về việc bán, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

Như vậy, không bắt buộc phải có hóa đơn giá trị gia tăng, có thể cần chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cũng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định trên.

Theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, từ năm 2021 thì về doanh nghiệp nói chung phải lưu trữ những tài liệu nào?
Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Luật Doanh nghiệp 2020 (hiệu lực 01/01/2021) quy định về chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp:

Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây:

·           Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông;

·           Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; giấy phép và giấy chứng nhận khác;

·           Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;

·           Phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp;

·           Bản cáo bạch để chào bán hoặc niêm yết chứng khoán;

·           Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán;

·           Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.

Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 khi nào có hiệu lực?
Vũ Anh Law Trả lời:

Từ ngày 03/8/2020, Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 chính thức có hiệu lực.

Theo đó, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020.

Doanh nghiệp thuộc đối tượng nêu trên sẽ tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Lưu ý: Nghị quyết 116/2020/QH14 áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm:

·           Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

·           Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

·           Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

·           Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Về việc trả lương cho người lao động tại cách ly tại nhà vì Covid 19?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2020 về hướng dẫn trả lương ngừng việc do dịch Covid-19 thì:

Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như:

·           Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

·           Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

·           Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

Thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

Bệnh nhân là người lao động khi khám chữa bệnh tại bệnh viện có yêu cầu xuất hóa đơn GTGT chi phí khám chữa bệnh nhưng bệnh viện chỉ xuất hóa đơn bán hàng điện tử và lý giải là dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc đối tượng chịu thuế nên không xuất hóa đơn GTGT, đó là theo quy định của bộ tài chính. Bệnh viện lý giải như vậy có đúng không?
Vũ Anh Law Trả lời:

 -            Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC quy định: Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người bệnh, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh.

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật bao gồm cả chăm sóc về y tế, dinh dưỡng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người khuyết tật.

Trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế) bao gồm cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định các loại hóa đơn như sau:

Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

·           Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

·           Hoạt động vận tải quốc tế;

·           Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

·           Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

·           Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

 

 

 

Như vậy, việc bệnh viện lý giải không xuất hóa đơn GTGT là đúng, nhưng bệnh viện phải xuất hóa đơn khác theo quy định.

 
Theo quy định mới thì chủ đầu tự có được phép chuyển nhượng dự án khi đang thực hiện dự án đầu tư không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 41 Luật đầu tư 2020 (có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định như sau:

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Như vậy, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ dự án khi đang thực hiện dự án.

Công ty đang tiến hành kỷ luật sa thải người lao động vắng mặt 5 ngày không có lý do chính đáng trong tháng 7. Vậy, có được kỷ luật sa thải nếu người lao động vắng mặt sau 3 lần thông báo?

Vũ Anh Law Trả lời:

Về nguyên tắc việc xử lý kỷ luật sa thải phải được tiến hành theo đúng trình tự quy định tại Điều 123 Bộ luật Lao động 2012. Cụ thể:

1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

...

Trình tự xử lý kỷ luật lao động được hướng dẫn bởi Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.

2. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.

Như vậy, trường hợp này công ty cần gửi thông báo 03 lần bằng văn bản cho người lao động. Trường hợp công ty đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà người lao động không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động. 

Trường hợp doanh nghiệp nơi tôi làm việc không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ quý 04/2018 và đến nay, ngày 15/6/2020 thì doanh nghiệp mới thực hiện việc nộp báo cáo của quý 04/2018 đến quý 01/2020. Như vậy sẽ bị xử phạt như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì thời hạn nộp báo cáo tình hình thực hiện hóa đơn:

·            Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. Ví dụ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng 1 thì chậm nhất là 20/2.

·            Theo quý: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Ví dụ quý II năm 2020 thì chậm nhất là ngày 30/7/2020. Kể từ ngày 31/07/2020 được coi là chậm nộp.

·            Điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC và được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định về mức phạt của hành vi chậm hoặc không nộp báo cáo tình hình thực hiện hóa đơn:

·            Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

·            Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

·            Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Với thông tin bạn đưa ra thì hợp tác xã đã không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ quý 4 năm 2018 (đến quý 1 năm 2020), riêng quý 1 năm 2020 bạn phải nộp báo cáo này chậm nhất là 30/4/2020. Như vậy, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này sẽ là phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Công ty tôi đang làm thủ tục kê khai thuế TNDN, tôi muốn hỏi trường hợp nào phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh?

Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 2 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC, được sửa đổi bởi Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định:

·            Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động.

·            ...

Các trường hợp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh:

·            Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản áp dụng đối với doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu.

·            Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.
 

Như vậy, công ty bạn phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh khi rơi vào 2 trường hợp:

·            Một là, hoạt động chuyển nhượng bất động sản nếu doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản;

·            Hai là, nhà thầu nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bạn xem tại: Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Theo quy định tại Điều lệ công ty cổ phần, ĐHĐCĐ quyết định mức cổ tức hàng năm, còn HĐQT quyết định thời điểm chi trả. Vậy sau khi có nghị quyết về việc chi trả cổ tức thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định thay đổi thời điểm chi trả cổ tức hay không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 4 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định

Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Điều 149 Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Như vậy, khi điều lệ công ty cho phép Hội đồng quản trị quyền quyết định thời điểm chi trả cổ tức thì Hội đồng quản trị có quyền điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức phải đảm bảo cho việc cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Nộp thuế thu nhập cá nhân và có người phụ thuộc là mẹ ruột mình, mẹ mình hiện nay 67 tuổi đang sống cùng mình ở Hà Nội. Mình phải làm hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh thì cần chuẩn bị giấy tờ gì?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định khoản 10 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

- Đối với trường hợp bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

o      Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tờ khai này theo mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin);

o      Bản sao thẻ CCCD hoặc CMND cò hiệu lực của mẹ bạn (không yêu cầu công chứng chứng thực)

- Đối với trường hợp bạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập

Hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

o      Văn bản ủy quyền;

o      Bản sao thẻ CCCD hoặc giấy CMND còn hiệu lực của mẹ bạn (bản sao không yêu cầu chứng thực);

o      Những giấy tờ này bạn gửi đến cơ quan chi trả thu nhập cho bạn.

Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc và gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.

Hỏi: Năm 2019 tôi chỉ làm 01 công ty, vừa rồi do dịch bệnh nên tôi đã nghỉ việc, nay tôi ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân để hoàn thuế nhưng công ty không chấp nhận. Cho hỏi trường hợp này tôi tự quyết toán thuế hay công ty phải có nghĩa vụ quyết toán thay cho tôi?

Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

·            Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

·            Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

·             Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

·             Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Như vậy, bạn đã nghỉ việc tại công ty đó nên không được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế, trường hợp này bạn liên hệ công ty để lấy chứng từ thu nhập và tự làm quyết toán thuế theo quy định.

Hỏi: Công ty tôi làm việc có 20 người có cần nội quy lao động không? Nếu không có nội quy lao động thì bị phạt bao nhiêu?

Vũ Anh Law Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 19 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Người sử dụng lao động sử dịng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Như vậy công ty bạn có 20 người lao động nên phải có nội quy lao động ban hành bằng văn bản.

Điểm a Khoản 2 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây, trong đó có hành vi:

·            Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên.

Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này quy định:

·            Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều 6; khoản 3, 4, 6 Điều 12; khoản 2 Điều 24; khoản 1 Điều 25; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 26; khoản 5 Điều 40; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 41; khoản 2, 4 Điều 42; khoản 1, 2 Điều 43; các khoản 1, 2, 3 Điều 44; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 45 của Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, trường hợp công ty sử dụng từ 10 lao động trở lên mà không có nội quy lao động bằng văn bản thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng – 20 triệu đồng.

Hỏi: Công ty tôi là Công ty TNHH MTV đang cần tăng vốn điều lệ, chủ sở hữu công ty đầu tư thêm. Vậy hồ sơ cần những gì để nộp cho Sở Kế hoạch Đầu tư?
Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ khoản 2, Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

Theo quy định khoản 2, Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014, khi có nhu cầu thay đổi nội dung trên Giấy đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải nộp Thông báo thay đổi nội dung đăng ký tới Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trong trường hợp chủ sở hữu Công ty TNHH MTV đầu tư thêm vốn thì chủ sở hữu sẽ ban hành quyết định tăng vốn điều lệ, trong đó ghi rõ:

·            Số vốn tăng thêm;

·            Hình thức tăng vốn;

·            Thời điểm tăng vốn điều lệ công ty.

Sau khi có quyết định tăng vốn điều lệ, chủ sở hữu Công ty TNHH MTV sẽ gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh đoanh đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định. Thành phần hồ sơ gồm có:

·            Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đỏi vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV;

·            Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Mẫu phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).

Hỏi: Công ty theo loại hình trách nhiệm hữu hạn có cần phải lập hồ sơ quản lý PCCC không?

Vũ Anh Law Trả lời:

-            Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, cụ thể như sau:

...

9. Nhà chung cư, nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ.

10. Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc, cơ sở nghiên cứu.

11. Hầm lò khai thác than, hầm lò khai thác các khoáng sản khác cháy được, công trình giao thông ngầm; công trình trong hang hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ.

... 

Và căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP thì trụ sở làm việc của các doanh nghiệp thuộc cơ sở có nguy cơ nguy hiểm về cháy, nổ

Như vậy, trụ sở làm việc của công ty bạn thuộc đối tượng quản lý về PCCC theo quy định. Vậy nên, cán bộ cảnh sát khu vực yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật.

Mặt khác, theo khoản 1, Điều 7 Nghị định 79/2014/NĐ-CP, quy định cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

...

·            Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

·            Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

Như vậy, công ty bạn phải lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định Bộ Công an.

Hỏi: Theo quy định thì hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên thì phải thông báo ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng. Vậy cho hỏi trường hợp vi phạm thì xử lý thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ Điều 42 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định:

·            Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

·            Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

o      Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

o      Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Mặt khác, tại Điều 78 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

·            Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

·            Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký.

Như vậy, hộ kinh doanh vi phạm quy định về thông báo tạm ngừng kinh doanh thì có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng và có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Công ty tôi có nhận được 01 hóa đơn đầu vào trong đó dấu của người bán hàng đóng bị ngược. Kế toán cty tôi yêu cầu xuất lại nhưng người bán không chấp nhận. Xin cho hỏi hóa đơn đóng dấu ngược có hợp lệ không?

Vũ Anh Law Trả lời:
Căn cứ điểm d, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định: trường hợp Công ty bạn nhận được 1 hóa đơn đầu vào trong đó dấu của người bán hàng đóng bị ngược, sai sót, nhầm lẫn này không làm thay đổi đến số lượng hàng hoá, đơn giá, thuế suất.... thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu trên biên bản. Người bán và người mua được sử dụng hoá đơn đã lập kèm theo biên bản về sai sót trên hoá đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc điều chỉnh sai sót.

Hỏi: Hướng dẫn chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trường hợp cơ sở khám chữa bệnh phải cách ly y tế?

Vũ Anh Law Trả lời:

Ngày 24/04/2020, Bộ Y tế có có Công văn 2276/BYT-BH về việc sửa đổi khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH ngày 17/04/2020 hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, hướng dẫn chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trường hợp cơ sở khám chữa bệnh phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở KCB phải cách ly y tế hoặc cơ sở KCB nằm trong khu vực cách ly y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi tắt là cơ sở KCB phải cách ly y tế):

- Đối với người có thẻ BHYT thuộc đối tượng phải cách ly y tế nêu tại khoản 1 Công văn 2146/BYT-BH:

  · Ngân sách nhà nước chi trả:

    o         Chi phí KCB đối với bệnh do COVID-19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…. theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

    o         Phần cùng chi trả chi phí KCB BHYT đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT;

    o        Chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT;

    o        Chi phí thực hiện cách ly y tế.

  ·  Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến cho đến ngày khỏi bệnh được tổng kết bệnh án ra viện, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định.

- Đối với người có thẻ BHYT không thuộc đối tượng phải cách ly y tế nêu tại khoản 1 Công văn 2146/BYT-BH ngày 24/04/2020.

Chi phí KCB BHYT (bao gồm cả tiền giường) thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT. Trường hợp người bệnh được tổng kết ra viện trước ngày hết cách ly thì chi phí KCB tính đến ngày được tổng kết ra viện.

Hỏi: Khi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng xây dựng do dịch bệnh covid có phải chịu trách nhiệm không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Khoản 2, Điều 351 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Mặt khác, tại Khoản 1, Điều 156 Bộ luật dân sự 2015 định nghĩa về sự kiện bất khả kháng, cụ thể như sau: Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Vậy nên, dịch Covid-19 này được xem là sự kiện bất khả kháng nên nếu trong hợp đồng xây dựng bạn đã ký kết mà không có điều khoản khác liên quan đến việc chịu trách nhiệm khi không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì bạn sẽ không chịu trách nhiệm về việc chậm do vi phạm hợp đồng này.


1. Hỏi: Bà Nguyễn Ngọc Linh – TP. Hạ Long: Trong khi dịch bệnh Covid-19 gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng, nhưng một số người do chưa nhận thức hết sự nguy hiểm có hành động trốn khai báo và trốn cách ly. Hành vi đó sẽ bị xử phạt như thế nào? 

2. Hỏi: Anh Vũ Trung Quân – TP. Uông Bí: Người lợi dụng dịch bệnh để mua/ bán thuốc, vật tư y tế thu lợi bất chính bị xử lý như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Câu 1.
Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015, người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người, gồm các hành vi:

o      Trốn khỏi nơi cách ly;

o      Không tuân thủ quy định về cách ly;

o      Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly;

o      Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

Người chưa bị xác định mắc bệnh Covid-19 nhưng sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295 Bộ luật hình sự 2015, gồm các hành vi:

o      Trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị phong tỏa;

o      Không tuân thủ quy định cách ly;

o      Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly;

o      Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

Câu 2.
Theo quy định Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 người có hành vi đã, đang hoặc nhằm đưa trái phép thuốc, vật tư y tế dùng vào việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ra khỏi biên giới nước CHXHCN Việt Nam nhằm thu lợi bất chính thì bị xử lý hình sự về tội buôn lậu.

Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý về Tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196 Bộ luật Hình Sự 2015

Tại Công văn 45/TANDTC-PC, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với trường hợp phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng (như làm lây lan dịch bệnh cho từ 02 người trở lên, làm chết người...).

Bà Hoàng Thị Vân Anh – Huyện Đông Triều, Công ty tôi kinh doanh xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Số lao động trong xưởng là 50 người trong đó phần lớn là người khuyết tật. Cho hỏi, Công ty tôi có phải nộp thuế cho nhà nước không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ Khoản 4, Điều 8 Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019 quy định về các khoản miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó có khoản “Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thuộc điện được miễn thuế quy định tại Khoản này là doanh nghiệp có số lao động bình quân trong năm ít nhất từ 20 người trở lên và không bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp có thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật (bao gồm cả thương binh, bệnh binh) phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người khuyết tật.”

Như vậy, nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng điều kiện về số lượng người lao động là khuyết tật chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm thì sẽ được miễn thuế.

Ông Tô Đình Dũng – TP. Hạ Long: Bạn tôi lái xe ô tô 4 chỗ đâm chết 1 người. Gia đình người bạn đã đến thăm hỏi chia buồn và bồi thường cho gia đình nạn nhân tất cả là 200 triệu đồng. Vậy liệu bạn tôi có bị pháp luật "xử lý" không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ: Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Do vậy, trường hợp của người bạn đã đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp, gia đình người bị hại "hứa không đi báo công an" (không yêu cầu khởi tố vụ án) nhưng người bạn vẫn bị cơ quan điều tra khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự, vì không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (những vụ án về các tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự  chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết).

Việc gia đình người bạn "thăm hỏi, chia buồn, bồi thường cho gia đình người bị hại" chỉ là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Anh Vũ Văn Hưng - Cẩm Phả: Quy định về mức phạt hợp đồng xây dựng theo quy định hiện nay được quy định như thế nào?

Hợp đồng thi công có nguồn vốn nhà nước và vốn tư nhân có khác nhau hay không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Quy định về thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được quy định tại Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, việc thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt do vi phạm hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.

Ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan khác.

Trường hợp các bên không thỏa thuận mức phạt trong hợp đồng, nếu hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng thì áp dụng các quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Theo Khoản 6, Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, những nội dung chưa được quy định tại Nghị định này, các bên phải căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện. Đối với hợp đồng sử dụng vốn tư nhân, mức phạt không quá 08% theo Điều 301 Luật Thương mại 2005.

Bà  Hà Thị Hồng - Hà Nội: Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định pháp luật doanh nghiệp là gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Cáị hành vi nghiêm cấm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, gồm:

- Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

- Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

- Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

- Rửa tiền, lừa đảo.

Trần Manh Hiệp – TP. Hạ Long: Em năm nay 22 tuổi hiện tại vừa học xong đại học và đang đi làm. Bố em mất sớm nên chỉ còn mẹ. Hiện tại, em đang ở cùng với mẹ, mẹ em 50 tuổi có mở bán quán tạp hóa tại nhà, thu nhập rất thấp. Sắp tới có đợt khám nghĩa vụ quân sự, cho hỏi em có thuộc trường hợp tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP thì việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
...b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận."

Theo quy định ở trên thì đối tượng là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động sẽ được tạm hoãn nhập ngũ. Mẹ bạn Hiệp hiện tại 50 tuổi và đang mở tiệm tạp hóa tại gia đình và đang có thu nhập. Do đó, bạn không thuộc đối tượng được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bà Nguyễn Thùy An – TP. Hạ Long: Do sự bùng phát của dịch viêm phổi Corona đang gây ra, Công ty tôi cho người lao động nghỉ việc 01 tháng, vậy người lao động có được Công ty trả lương không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Khoản 3, Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 quy định về tiền lương người lao động trong trường hợp phải ngừng việc do dịch bệnh như sau:

“3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định”.

Như vậy, theo quy định này thì nếu vì sự cố dịch bệnh nguy hiểm mà phải ngừng việc thì người lao động vẫn được công ty trả lương, tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ quy định Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2020 đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp trên từng địa bàn như sau: Vùng I: Mức 4.420.000 đồng/tháng; Vùng II: Mức 3.920.000 đồng/tháng; Vùng III: Mức 3.430.000 đồng/tháng; Vùng IV: Mức 3.070.000 đồng/tháng.

Lưu ý: Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng sẽ cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng tại Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Chị Đặng Khánh Linh – Hạ Long: Xin hỏi quy định pháp luật về việc thông báo khi xử lý lao động như thế nào?         

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 128/2018/NĐ-CP), việc thông báo xử kỷ luật người lao động được thực hiện như sau:

- Khi phát hiện NLĐ có hành vi vi phạm KLLĐ tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, NSDLĐ tiến hành lập biên bản vi phạm, thông báo đến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở hoặc cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật trường hợp người lao động là người dưới 18 tuổi để tiến hành họp xử lý

Trường hợp NSDLĐ phát hiện hành vi vi phạm KLLĐ sau thời điểm hành vi phạm đã xảy ra, có đủ căn cứ chứng minh được lỗi của người lao động và trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì:

- NSDLĐ thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến thành phần tham dự, đảm bảo các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp, tiến hành cuộc họp khi có sự tham gia của các thành phần thông báo.

- Khi nhận được thông báo, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, các thành phần tham dự phải xác nhận tham dự cuộc họp. Trường hợp không tham dự phải thông báo và nêu rõ lý do

- Trường hợp một trong các thành phần quy định không xác nhận tham dự cuộc họp, hoặc nêu lý do không chính đáng, hoặc đã xác nhận tham dự nhưng không đến họp thì NSDLĐ vẫn tiến hành xử lý kỷ luật lao động.

Ông Trần Văn Lâm - Hải Phòng: Tôi hiện đang là cán bộ công đoàn không chuyên trách nhiệm kỳ 5 năm, nhưng HĐLĐ của tôi chỉ có thời hạn 3 năm. Xin hỏi quy định về việc chấm dứt HĐLĐ với cán bộ công đoàn không chuyên trách như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2012, trường hợp hết hạn Hợp đồng, người lao động không có nhu cầu tiếp tục làm việc, hợp đống lao động sẽ chấm dứt.

Trường hợp hết hạn hợp đồng, nhưng người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách có nhu cầu làm việc tiếp thì được gia hạn hợp đồng lao động đến hết nhiệm ký theo Khoản 6 Điều 192 Bộ luật Lao động 2012.

Điều 25 Luật Công đoàn 2012 quy định:

- Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ.

- Trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách bị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động, thì Công đoàn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp; nếu được ủy quyền thì Công đoàn đại diện khởi kiện tại Toà án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ công đoàn; đồng thời hỗ trợ tìm việc làm mới và trợ cấp trong thời gian gián đoạn việc làm theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Anh Nguyễn Quang Dũng: Trường hợp nào Công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp nào? Trường hợp nào thì chỉ thực hiện nội dung thông báo
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 29, Khoản 1, Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, gồm:

 1. Tên và mã số doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

4. Vốn điều lệ.

Khi thay đổi thông tin một trong các trường hợp sau, Công ty làm thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- Thay đổi các ngành, nghề kinh doanh;

-  Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

-  Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Chị Bùi Thị Rơi hỏi: Hiện công ty tôi đang có chủ trương nâng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Xin hỏi sau khi nâng vốn Công ty tôi có thuộc trường hợp chuyển về cho Cục Thuế quản lý không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1; Điểm c, Khoản 2, Điều 8 Quy định kèm theo Quyết định 2845/QĐ-BTC, việc phân công lại cơ quan quản lý thuế trực tiếp từ Chi cục Thuế về Cục thuế áp dụng đối với doanh nghiệp sau khi được cấp mã số thuế thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có hoạt động xuất khẩu thường xuyên thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định của luật thuế Giá trị gia tăng;

- Hoặc doanh nghiệp có quan hệ liên kết, quan hệ với một trong các thành viên góp vốn với doanh nghiệp theo quy định của giao dịch kinh doanh giữa các bên có liên kết đang do Cục Thuế quản lý trực tiếp;

- Hoặc doanh nghiệp có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều địa bàn kê khai tập trung tại trụ sở chính và phân bổ số nộp ngân sách cho các địa bàn; hoặc có hoạt động kinh doanh chính thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù..

Như vậy, nếu sau khi nâng vốn điều lệ, Công ty của chị Bùi Thị Rơi thuộc một trong các trường hợp nêu trên sẽ phải phân công lại cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Khi đó, cơ quan thuế sẽ thông báo tới Công ty biết.

Chị Phạm Thị Bình - Hạ Long: Công ty tôi có đăng ký mua Séc của một Ngân hàng tại địa phương. Xin cho hỏi một tờ Séc có giá trị phải đảm bảo các quy định về hình thức như thế nào?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 58, Luật Công cụ chuyển nhượng 2005, tờ Séc có giá trị phải đảm bảo các nội dung sau:

-  Mặt trước séc có các nội dung sau đây:

+ Từ "Séc" được in phía trên séc;

+ Số tiền xác định;

+ Tên của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là người bị ký phát;

+ Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân của người thụ hưởng được người ký phát chỉ định hoặc yêu cầu thanh toán séc theo lệnh của người thụ hưởng hoặc yêu cầu thanh toán séc cho người cầm giữ;

+ Địa điểm thanh toán;

+ Ngày ký phát;

+ Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân và chữ ký của người ký phát.

Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức cung ứng séc có thể đưa thêm những nội dung khác mà không làm phát sinh thêm nghĩa vụ pháp lý của các bên như số hiệu tài khoản mà người ký phát được sử dụng để ký phát séc, địa chỉ của người ký phát, địa chỉ của người bị ký phát và các nội dung khác.

Mặt sau của séc được sử dụng để ghi các nội dung chuyển nhượng séc.

Số tiền ghi bằng số trên séc phải bằng với số tiền ghi bằng chữ trên séc. Nếu số tiền ghi bằng số khác với số tiền ghi bằng chữ thì séc không có giá trị thanh toán.

Anh Trần Văn Quang - Cẩm Phả: Gần nhà tôi có quán kinh doanh trà đá. Tôi thấy thanh niên thường xuyên sử dụng bóng cười tại đây? Xin cho hỏi sử dụng bóng cười có vi phạm quy định pháp luật không? Bị xử phạt như thế nào?
Vũ Anh Law Trả lời:

Bóng cười thực chất là một quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hoá học là N2O (Dinitơ monoxit hay nitrous oxide). Loại khí này khi hít vào có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác lâng lâng sảng khoái cho người sử dụng.

Bóng cười (khí N2O) chưa có quy định cấm kinh doanh. Tuy nhiên N2O thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp (số thứ tự 120, Phụ lục II, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất).

Pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt người sử dụng bóng cười nhưng theo quy định tại Khoản 6, Khoản 8, Điều 17 Nghị định 71/2019/NĐ-CP, nếu có hành vi sản xuất, kinh doanh bóng cười mà không có Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, đối tượng có hành vi sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng và bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Bà Trần Thị Lý - Móng Cái: Thủ tục mở tài khoản cho doanh nghiệp mới thành lập hiện nay quy định như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo khoản 6 Điều 1 Thông tư số 32/2016/TT-NHNN, tổ chức là pháp nhân được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Một số loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014 như công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh sẽ được mở tài khoản ngân hàng.

Mỗi ngân hàng sẽ có những yêu cầu riêng về hồ sơ đăng ký tài khoản ngân hàng đối với các doanh nghiệp, các tài liệu cơ bản cần có gồm:

- Giấy đề nghị mở tài khoản theo mẫu của ngân hàng (có thể tải về từ trang web của ngân hàng hoặc đến lấy trực tiếp tại chi nhánh, văn phòng giao dịch của ngân hàng);

- 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- 01 bản sao chứng thực Thẻ căn cước/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu còn liệu lực của người đại diện pháp luật;

- 01 bản sao chứng thực của Giấy chứng nhận mẫu dấu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và có được tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo khoản 1 Điều 53 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, khi có tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp thực hiện thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bằng việc gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Hà Nội: Trong Giấy đăng ký kinh doanh tôi chỉ đăng ký kinh doanh ngành nghề buôn bán vật liệu xây dựng và đồ trong gia đình. Tuy nhiên, do nhu cầu nên thời gian gần đây tôi có bán lẻ đồ điện gia dụng khác. Xin hỏi trường hợp kinh doanh không đúng ngành nghề đã đăng ký thì có bị xử phạt không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh các ngành, nghề  mà pháp luật không cấm; được chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.

Bán lẻ đồ điện gia dụng khác thuộc mã ngành 4753 theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, nếu kinh doanh ngành nghề ngoài Giấy phép đã đăng ký không bị xử phạt.

Tuy nhiên, ông Mạnh cần sớm thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh để tránh bị xử phạt hành chính theo quy định Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, đối với hành vi thay đổi ngành nghề kinh doanh mà không thông báo, cụ thể:

- Phạt tiền từ 1 triệu đồng - 5 triệu đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn từ 01 - 30 ngày.

- Phạt tiền từ 5 triệu đồng - 10 triệu đồng với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn từ 31 - 90 ngày.

 - Phạt tiền từ 10 triệu đồng - 15 triệu đồng khi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

Ông Bùi Đình Huấn hỏi: gia đình tôi có mảnh đất tại tỉnh Quảng Ninh, chuẩn bị chuyển nhượng nhưng do vợ tôi đang công tác xa, không thể về kịp và muốn ủy quyền cho tôi tiến hành giao dịch. Trường hợp này cần làm thủ tục như thế nào? 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 42, Khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng 2014, Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

Việc ủy quyền để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bắt buộc phải tiến hành tại tổ chức hành nghề công chứng nơi có bất động sản.

Trường hợp vợ ông Hiến không thể thực hiện giao dịch chuyển nhượng do đang ở xa, có thể tới văn phòng công chứng tại nơi đang làm việc để làm thủ tục ủy quyền cho chồng.

Sau đó, ông Huấn yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng tại nơi mình cư trú làm thủ tục tiếp nhận và công chứng tiếp vào văn bản ủy quyền của vợ mình, hoàn tất thủ tục công chứng văn bản ủy quyền trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Bà Vi Thị Phương Thanh - Hoành Bồ hỏi: Công ty tôi có ký kết Hợp đồng vay vốn của một ngân hàng, thực hiện trả lãi đều hàng tháng và đã nộp đủ vốn điều lệ. Xin hỏi trong trường hợp nào thì Công ty tôi không được ghi nhận chi phí lãi vay khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Tiết 2.17, 2.18; Khoản 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, Chi phí lãi vay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế gồm:

- Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay;

- Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

Trường hợp Công ty của chị Thanh đã góp đủ vốn điều lệ thì cần chú ý thỏa thuận lãi suất không vượt quá mức 150% lãi suất cơ bản và không ghi nhận phần lãi vay đã tính vào giá trị tài sản đầu tư vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để không bị loại trừ.

Ông Trần Văn Tuyền - Hạ Long:  Các loại giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP,  các giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp gồm:
- GCN quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;

- GCNQSD đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó);

- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép);

- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

- Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;

- Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã);

- Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo kế hoạch của Nhà nước hoặc các đối tượng khác;

- Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

- Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên

Chị Dương Hoàng Yến - Cẩm Phả: Xin cho hỏi, cách xác định giá đất để tính quyền sử dụng đất quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP giá đất tính thu tiền sử dụng đất được tính như sau:

- Giá đất theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.

- Giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư trong các trường hợp :

+ Xác định tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại

+ Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Giá đất cụ thể tính theo phương pháp hệ số điều chỉnh theo các trường hợp tại Điểm c, Khoản 3, Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Ông Bùi Duy Phúc - Hà Nội hỏi: Tôi làm việc tại Ninh Thuận nhưng trong thời gian nghỉ phép trùng với ngày nghỉ Tết âm lịch, tôi có về thăm nhà tại Hà Nội bằng tàu hỏa. Thời gian đi đường tôi có được tính thành ngày phép không, có được thanh toán tiền phép không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 4, Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 quy định, khi nghỉ hằng năm (thường gọi là nghỉ phép năm), nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

Theo đó, khi người lao động nghỉ phép năm có thời gian đi đường cả đi và về từ 2 ngày trở xuống thì số ngày đi đường đó nằm trong số ngày nghỉ phép theo quy định, không được tính thêm thời gian đi đường.

Nếu đi nghỉ phép năm bằng phương tiện ô tô, tàu thủy, tàu hỏa mà số ngày cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm.

Căn cứ thông tin cung cấp, nếu số ngày ông Phúc đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì kể từ ngày thứ 3 trở đi, ông Phúc được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ phép.

Trường hợp ông Phúc nghỉ phép trùng với ngày nghỉ Tết âm lịch thì theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, ông Phúc còn được hưởng nguyên lương trong thời gian nghỉ Tết âm lịch (05 ngày).

Bà Phạm Thị Hồng - Cô Tô: Bố mẹ tôi có để lại một thửa đất trước khi qua đời. Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đến khi bố mẹ tôi mất thì Giấy chứng nhận bị that lạc. Vậy gia đình tôi phải làm gì để được nhận thừa kế và phân chia di sản nói trên?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 57, 58 Luật Công chứng 2014, những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác. Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.

Trường hợp của ông Hồng, gia đình nên thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin thửa đất theo Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

Trên cơ sở kết quả tra cứu, di chúc của bố mẹ ông Hồng trước khi mất (nếu có), những đồng thừa kế  thực hiện thủ tục khai nhận di sản, công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản tại Văn phòng công chứng để làm căn cứ đăng ký lại quyền sử dụng đất cho người được hưởng di sản.

 

Trần Hải Yến - Móng Cái: Hàng hóa khi đi trên đường có cần hóa đơn, chứng từ kèm theo không? Nếu không có hóa đơn, chứng từ và hàng hóa thì có bị xử phạt hành chính không và xử phạt như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 44 Nghị định 109/2013/NĐ-CP, (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP), hàng hóa vận chuyển trên đường phải có hóa đơn và chứng từ hợp pháp.

Trường hợp hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, người nộp thuế còn bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định của Luật quản. lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp không có hóa đơn, chứng từ theo quy định, có thể bị xử phạt theo Điểm m, Khoản 1, Điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC:

“Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận như sau:

1. Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu (trừ các trường hợp bị xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư này) hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

m) Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Bà Trần Thị Ánh - Tiên Yên: Các loại thuế phải nộp khi bán hàng qua mạng gồm những loại thuế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (gọi tắt là cá nhân kinh doanh) phải chịu thuế giá trị gia tăng (gọi tắt là thuế GTGT), thuế thu nhập cá nhân (gọi tắt là thuế TNCN) theo quy định của pháp luật, bao gồm cả một số trường hợp sau:

- Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

- Làm đại lý bán đúng giá đối với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

- Hợp tác kinh doanh với tổ chức.

- Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế

Cá nhân kinh doanh chịu thuế GTGT, thuế TNCN trên đây không bao gồm các cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

Bà Trần Xuân Thảo - Hạ Long: Tôi có công ty đang hoạt động. Trong quá trình kiểm tra hồ sơ kế toán, phát hiện hóa đơn GTGT đã mua nhưng chưa lập bị mất. Nếu chúng tôi không khai báo sự việc trên thì bị xử lý như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 10/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 176/2016/TT-BTC, đối với hành vi không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập thì bị xử lý như sau:

+ Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

+ Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ;

Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 6.000.000 đồng.

+ Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính gồm: Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại; Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; Tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính; Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu;….

Ông Trần Thái Anh - Thái Bình: Hiện nay tôi đang có nhu cầu làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một số tổng đại lý trên địa bàn. Vậy xin cho hỏi, điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định hiện hành là gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây thì được Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty của ông Thái Anh nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Anh Nguyễn Thế Vinh hỏi: Vợ tôi hiện làm công nhân dệt may, đang mang thai con thứ ba nhưng do bị bệnh nên bác sĩ chỉ định phải phá thai đểm đảm bảo sức khỏe của người mẹ. Vậy cho hỏi trường hợp này khi phá thai, vợ tôi có được hưởng chế độ BHXH không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Thời gian nghỉ việc tối đa:

- 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

- 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

- 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

- 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Như trường hợp của vợ anh Vinh, do bác sĩ chỉ định phải phá thai do bệnh lý nên sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật và được nghỉ việc hưởng chế độ.

Để được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong trường hợp trên, người lao động cần chuẩn bị:

1. Sổ BHXH

2. Bản sao Giấy ra viện;

3. Giấy chuyển tuyến khám bệnh, giấy chuyển viện;

4. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc chỉ định của bác sỹ về việc nghỉ thêm sau khi điều trị nội trú.

Về phía doanh nghiệp, cần chuẩn bị:

1. Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp thai sản

2. Báo giảm lao động theo mẫu (nếu cần).

Bà Phạm Thị Xuân hỏi: Chồng tôi đột nhiên bỏ nhà đi và không để lại thông tin gì. Sau đó một nhóm người đến nhà, đưa ra giấy vay nợ do chống tôi ký và yêu cầu tôi phải trả số tiền này. Đề nghị tư vấn cụ thể về nghĩa vụ của tôi

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, vợ và chồng có một số nghĩa vụ chung về tài sản như:

- Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

- Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

- Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; ...

Trường hợp chồng chị Xuân vay tiền để đáp ứng nhu cầu thiết yết của gia đình hoặc thuộc trường hợp pháp luật quy định thì chị có nghĩa vụ phải cùng chồng trả số tiền vay nêu trên cho bên cho vay.

Ngược lại, nếu khoản vay cho chồng chị thiết lập, không qua thảo luận bàn bạc với vợ, không để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, cũng không thuộc trường hợp pháp luật quy định là vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm thì chị không có nghĩa vụ trả nợ vay cùng chồng hoặc thay chồng trả nợ.

Nếu bên cho vay đe dọa, gây áp lực tới gia đình, chị có thể làm đơn trình báo ra cơ quan có thẩm quyền đề nghị giải quyết theo quy định pháp luật.

Bà Phạm Thị Lan Hồng - Cẩm Phả: Vừa qua, tôi lập, công chứng di chúc để phân chia di sản cho các con, cháu tôi để công bố sau khi mất. Nay tôi muốn bổ sung thêm nội dung di chúc thì cần thực hiện như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015, Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào. Phần bổ sung có hiệu lực có hiệu lực pháp luật nếu mâu thuẫn với di chúc đã lập.

Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó.

Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó theo Khoản 3, Điều 56 Luật Công chứng 2014.

Như vậy, nếu bà Lan đã có di chúc, nay muốn bổ sung thêm nội dung thì bà cần thực hiện thủ tục công chứng phần bổ sung di chúc tại văn phòng công chứng nào và có thẻ yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc bổ sung di chúc.

Ngoài ra, bà Lan cần thông báo cho Văn phòng công chứng đã thực hiện công chứng di chúc trước đó để biết việc bổ sung di chúc đã lập và được công chứng.

Bà Vũ Thị Thu Nga - Hạ Long: Gia đình tôi có mảnh đất do bố tôi để lại nhưng đến nay chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Anh, chị, em chúng tôi có được thực hiện thủ tục phân chia di sản của bố tôi để lại không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 168 Luật Đất đai 2013, Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điểm a, Khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai 2013 cũng quy định, người sử dụng đất được thực hiện các quyền khi có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp nhận thừa kế theo quy định pháp luật.

Vì vậy, trường hợp bố chị Nga để lại di sản là quyền sử dung đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn lien với đất, có thể thực hiện thủ tục thỏa thuận phân chia di sản giữa những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bố chị nếu quyền sử dụng đất có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật.

Bà Bùi Thị Hoa - Cẩm Phả: Vừa qua, tôi có để quên hành lý xách tay trên máy bay. Dù đã liên hệ sân bay và hãng hàng không giúp đỡ nhưng không được nhận được thông tin gì. Xin hỏi hãng hàng không có trách nhiệm gì với tôi không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 1 Điều 149 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 quy định, hành lý bao gồm hành lý ký gửi và hành lý xách tay.

Hành lý ký gửi là hành lý của hành khách được chuyên chở trong tàu bay và do người vận chuyển bảo quản trong quá trình vận chuyển.

Hành lý xách tay là hành lý được hành khách mang theo người lên tàu bay và do hành khách bảo quản trong quá trình vận chuyển.

Vì vậy, trường hợp chị Hoa để quên hành lý xác tay trên máy bay, hãng hàng không chị đã sử dụng dịch vụ không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Theo Khoản 2, Đều 161 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006:

Điều 161. Bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa, hành lý

2. Trường hợp xảy ra mất mát, thiếu hụt hoặc hư hỏng hành lý xách tay, người vận chuyển chỉ chịu trách nhiệm bồi thường nếu người vận chuyển có lỗi gây ra thiệt hại.

Trường hợp hàng hóa, hành lý đã được bồi thường nhưng sau đó hàng hóa, hành lý lại đến địa điểm đến thì người nhận hàng, hành khách vẫn có quyền nhận số hàng hóa, hành lý đó và hoàn trả số tiền bồi thường đã nhận cho người vận chuyển.”

Chị Hoa có thể liên hệ tới bộ phận tìm kiếm hành lý tại sân bay và đề nghị hãng hàng không hỗ trợ để tìm kiếm hành lý thất lạc.

Bà Trần Thị Mai Huyền - Hạ Long: Chị Hương - hàng xóm nhà tôi thường xuyên hát karaoke lớn tiếng. Dù đã được nhều lần nhắc nhở nhưng vẫn không chấm dứt hành vi vô ý thức trên, gây nhiều khó chịu cho mọi người trong khu dân cư. Xin được hỏi hành vi này cho bị xử phạt hành chính không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Mục 2.1 Thông tư 39/2010/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường thì giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường (khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là: 70dBA (từ 6h đến 21h) và 55dBA (21h đến 6h).

Nếu hành vi sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt gây ra tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép trên thì có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP.

Theo đó tùy mức độ vi phạm, hình phạt có thể là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng.

Ngoài ra, chị Hương buộc phải thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra, có thể buộc phải trả chi phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường (nếu có).

Bà Hoàng Thị Chín - Hạ Long: Quy định hiện hành về việc lấy ý kiến của các hộ dân đối với Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư?

Vũ Anh Law Trả lời:

Việc lấy ý kiến của các hộ dân về Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được quy định tại Khoản 2 Điều 69 Luật Đất đai 2013, cụ thể:

- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

- Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi.

- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản. Trong đó, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền.

Ông Phạm Văn Giáp - Uông Bí: Tôi đang là bị đơn trong vu án dân sự. Xin được hỏi tôi có quyền phản tố không? Được phản tố trong trường hợp nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định Khoản 4, Điều 72 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015, bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố với nguyên đơn

Các trường hợp phản tố của bị đơn quy định tại Điều 200 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

- Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

- Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

- Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Ông Phạm Văn Minh - Quảng Yên:  Xin cho hỏi quy định về việc thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013, các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyên trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng bao gồm:

- Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

- Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

- Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

- Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;

- Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

- Đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người.

Việc thu hồi đất theo các trường hợp trên phải dựa trên các văn bản quy định tại Khoản 2 Điều 65 Luật Đất đai 2013 như: Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thu hồi đất; Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của pháp luật và văn bản xác nhận không có người thừa kế của UBND cấp xã nơi thường trú của người để thừa kế đã chết . ….

Ông Trần Thái Anh - Hà Nội: Tôi là kế toán của một trường cấp ba công lập. Hiện nay, tôi đang gặp vướng mắc về việc xác định tài sản công trong Nhà trường. Xin được hỏi, tài sản công theo quy định pháp luật hiện hành được hiểu như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017, tài sản công được hiểu là: Tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

Tài sản công trong trường học, đơn vị sự nghiệp công lập được xác định hình thành từ các nguồn sau:

- Tài sản công bằng hiện vật do Nhà nước giao theo quy định áp dụng đối với cơ quan nhà nước tại Điều 29 của Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017;

-  Tài sản được đầu tư xây dung, mua sắm từ ngân sách nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khấu hao tài sản, nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật

-Tài sản được hình thành từ nguồn vốn vay, vốn huy động, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Chị Trần Thị Ánh - Hải Phòng: Quy định về việc khiếu nại xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn hiện nay như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 493/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam:

- Tổ chức, tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, cán bộ bị xử lý kỷ luật có quyền khiếu nại đối với quyết định kỷ luật theo quy định về xử lý kỷ luật cán bộ công chức trong Luật Khiếu nại, nhưng khi chưa được tổ chức công đoàn có thẩm quyền giải quyết thì vẫn phải chấp hành nghiêm quyết định kỷ luật đã công bố.

- Khiếu nại thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của cấp nào thì cấp đó giải quyết lần đầu. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thì Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng.

- Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định kỷ luật; thời hiệu khiếu nại lần hai là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền, tổ chức công đoàn phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển khiếu nại biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với trường hợp phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý.

Chị Hoàng Thị Thái - Hạ Long: Gia đình tôi có người là thương binh, xin hỏi con của thương binh thì có thể được hưởng những chính sách gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Là con thương binh, gia đình bạn chị Thái có thể được ưu tiên hưởng một số chính sách sau:

- Được miễn nhập ngũ nếu là con thương binh hang một, hang hai theo quy định Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015;

- Cộng điểm ưu tiên khi tuyển sinh:

+ Xét tốt nghiệp THPT: Con của thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% thì được cộng 0,25 điểm; con của thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được cộng 0,5 điểm (Theo khoản 1 Điều 36 Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT)

+Xét tuyển đại học: Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được ưu tiên cộng 2 điểm; con thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% thì được cộng 1 điểm (Theo điểm a, khoản 1 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT).

- Con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh là đối tượng được trợ cấp, miễn, giảm học phí (Theo điểm c khoản 3 Điều 33 Nghị định 75/2006/NĐ-CP).

Được cấp thẻ BHYT miễn phí theo điểm k khoản 3 Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

Anh Nguyễn Hoàng Anh – Hạ Long hỏi về các trường hợp một người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 29 Bộ luật Hình sự 2015 thì người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những căn cứ sau đây:

+ Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;

+ Khi có quyết định đại xá.

Người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong các căn cứ sau đây:

+ Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;

+ Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa;

+ Trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.

Người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Chị Phạm Thị Bích Thảo – Cô Tô hỏi về các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước.

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm: Tham ô tài sản; Nhận hối lộ; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; Nhũng nhiễu vì vụ lợi; Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tối xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm: Tham ô tài sản; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh

Chị Nguyễn Thị Hà Linh – Cẩm Phả hỏi về các trường hợp bị tạm giam theo quy định của pháp luật.

Vũ Anh Law Trả lời:

Điều 119 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về việc tạm giam theo đó:

Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên 02 năm khi có căn cứ xác định người đó thuộc một trong các trường hợp:

- Đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm;

- Không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch của bị can;

- Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc có dấu hiệu bỏ trốn;

- Tiếp tục phạm tội hoặc có dấu hiệu tiếp tục phạm tội;

- Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.

Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù đến 02 năm nếu họ tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã.

Đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bị bệnh nặng mà có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ các trường hợp: Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã; Tiếp tục phạm tội; Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại...

Ông Nguyễn Thế Văn – Hạ Long hỏi về điều kiện tha tù trước thời hạn

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 66 Bộ luật Hình sự 2015, tha tù trước thời hạn có điều kiện như sau:

Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Phạm tội lần đầu;

+ Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;

+ Có nơi cư trú rõ ràng;

+ Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí;

+ Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn;

+ Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 Điều này...

Bà Hoàng Thị Lan – Mông Dương hỏi về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015 thì người nào sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194 và 195 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

+ Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng hoặc dưới 30.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng...

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn...

-  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 122% trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên….

Bên cạnh đó, Khoản 5 Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015 cũng quy định về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ông Nguyễn Văn Nam – Cẩm Phả hỏi về thủ tục của pháp luật để ông giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm và sơ thẩm trong vụ án hình sự?

Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 1 Điều 327 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định người bị kết án, và mọi cá nhân có quyền phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và thông báo cho người có thẩm quyền kháng nghị.

Đồng thời, theo Điều 373 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì những người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm gồm:

+ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án khác khi xét thấy cần thiết…

+ Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự cấp quân khu, Tòa án quân sự khu vực.

+ Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện...

Như vậy, theo quy định trên thì ông không có quyền trực tiếp kháng nghị giám đốc thẩm mà có quyền đề nghị, thông báo tới những người có quyền kháng nghị để kháng nghị theo quy định.

Hoàng Thị Yến - Tiên Yên: Hiện nay do thay đổi nơi ở, tôi muốn đăng ký thường trú tại nơi ở mới. Vậy, thủ tục đăng ký thường trú quy định như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Trình tự, thủ tục đăng ký thường trú được quy định tại Điều 21 Luật Cư trú 2006, cụ thể:

- Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

+ Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

+ Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

+ Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật Cư trú 2006;

+ Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật Cư trú 2006.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Cư trú 2006 phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú.

- Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ vào nơi chuyển đến, chị Yến thực hiện thủ tục đăng ký thường trú theo quy định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ông Trần Anh Minh - Hà Nội: Các biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể áp dụng trong tố tụng hành chính theo quy định pháp luật hiện hành là gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng trong luật tố tụng hành chính quy định tại Điều 68 Luật Tố tụng hành chính 2012, bao gồm:

1. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

2. Tạm dừng việc thực hiện hành vi hành chính.

3. Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định.

Trong quá trình giải quyết vụ án, đương sự, người đại diện của đương sự có quyền yêu cầu Tòa án đang giải quyết vụ án đó áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 68 Luật Tố tụng hành chính 2012 để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, bảo đảm việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án.

Trường hợp do tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay chứng cứ, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 68 của Luật Tố tụng hàn chính 2012 đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện cho Tòa án đó.

Chị Trần Hà Trang - Hạ Long hỏi: Hiện nay, khu phố của tôi có một nhà văn hóa lớn. Tầng 2 thường xuyên không sử dụng đến, rất lãng phí, tổ trưởng khu phố dự kiến cho thuê tầng 2 để kinh doanh. Xin hỏi sử dụng nhà văn hóa như vậy có được không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 3 Điều 2 Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định chức năng của nhà văn hóa như sau:

- Góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn thôn.

- Nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở thôn.

Cơ quan có thẩm quyền ở địa phương có trách nhiệm cấp đất xây dựng Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo quy hoạch đã được duyệt và sử dụng đúng mục đích Khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, việc tổ trưởng khu phố chị Trang dự kiến cho thuê nhà văn hóa làm địa điểm kinh doanh là không đúng chức năng của nhà văn hóa, thẩm quyền quản lý, trái quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Anh - Hà Nội: Khi khởi kiện dân sự những tình tiết chứng cứ nào không phải chứng minh?

Vũ Anh Law Trả lời:

Những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh được quy định tại Điều 92 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 gồm:

- Những tình tiết, sự kiện rõ ràng mà mọi người đều biết và được Tòa án thừa nhận;

- Những tình tiết, sự kiện đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật;

- Những tình tiết, sự kiện đã được ghi trong văn bản và được công chứng, chứng thực hợp pháp; trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ tính khách quan của những tình tiết, sự kiện này hoặc tính khách quan của văn bản công chứng, chứng thực thì Thẩm phán có thể yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức công chứng, chứng thực xuất trình bản gốc, bản chính.

Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản, kết luận của cơ quan chuyên môn mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải chứng minh.

Ngoài ra, đương sự có người đại diện tham gia tố tụng thì sự thừa nhận của người đại diện được coi là sự thừa nhận của đương sự nếu không vượt quá phạm vi đại diện.

Chị Trần Thu Hà - Hạ Long: Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại là gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại theo Điều 100 Luật thương mại 2005, gồm:

1. Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

2. Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

3. Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.

4. Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

5. Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng.

6. Khuyến mại để tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ con người và lợi ích công cộng khác.

7. Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

8. Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.

9. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

10. Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa theo quy định tại khoản 4 Điều 94 Luật Thương mại 2005.

Chi Lê Thị Thanh Hà - Đông Triều: Điều kiện phòng cháy chữa cháy của trường mẫu giáo cần có những gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định Điều 7 Nghị định 78/2014/NĐ-CP, trường mẫu giáo phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy cụ thể sau:

- Có QĐQC, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp.

- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC trong cơ sở.

- Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC

- Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp.

- Có lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

- Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện PCCC khác, phương tiện cứu người phù hợp theo quy định

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

Chị Lý Thị Thanh Thanh – Hạ Long hỏi về việc không tố giác tội phạm và tội không tố giác tội phạm.

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 19 Bộ luật Hình sự 2015, người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm quy định tại Điều 390 của Bộ luật Hình sự.

 Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa.

Theo quy định tại Điều 390 Bộ luật Hình sự 2015 về tội không tố giác tội phạm Người nào biết rõ một trong các tội phạm quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 14 của Bộ luật này đang được chuẩn bị hoặc một trong các tội phạm quy định tại Điều 389 của Bộ luật này đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 19 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.

Anh Nguyễn Thế Lân – Cẩm Phả hỏi về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản đối với Thanh tra Thông tin và truyền thông.

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 159/2013/NĐ-CP, Thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: Thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đang thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 500.000 đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng; Thực hiện các quyền quy định tại Khoản 3, Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính…Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông cấp Sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Xuất bản, In và Phát hành có thẩm quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 50.000.000 đồng; Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Điều 3 Nghị định này; Thực hiện các quyền quy định tại Khoản 3, Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính. Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành có thẩm quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 100.000.000 đồng…

Anh Mai Thanh Hiếu - Hải Dương: Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp là gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp quy định tại Điều 9 Luật Lâm nghiệp 2017 gồm:

- Chặt, phá, khai thác, lấn, chiếm rừng trái quy định pháp luật.

- Đưa chất thải, hóa chất độc, chất nổ, chất cháy, chất dễ cháy, công cụ, phương tiện vào rừng, chăn, dắt, thả gia súc, vật nuôi vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, rừng mới trồng.

- Săn, bắt, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng, thu thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng trái quy định

- Hủy hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, công trình bảo vệ và phát triển rừng.

- Vi phạm quy định về PCCC rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; quản lý các loài ngoại lai xâm hại; dịch vụ môi trường rừng.

- Tàng trữ, mua bán, vận chuyển, chế biến, quảng cáo, trưng bày, XKNK tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh lâm sản trái quy định điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên.

- Khai thác TNTN, tài nguyên khoáng sản, môi trường rừng trái quy định ; xây dựng, đào, bới, đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên và các hoạt động khác trái quy định pháp luật làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên của hệ sinh thái rừng.

- Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái quy định; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái quy định; chuyển đổi diện tích rừng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng; phân biệt đối xử về tôn giáo, tín ngưỡng và giới trong giao rừng, cho thuê rừng.

- Sử dụng nguyên liệu trong chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật.

Chị Trần Thanh Hương - Hà Nội: Vợ chồng tôi muốn ly hôn. Các vấn đề về con cái và tài sản đã thỏa thuận xong. Xin hỏi trình tự giải quyết theo quy định pháp luật được quy định như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Trường hợp thuận tình ly hôn, không có tranh chấp về việc nuôi dưỡng con cái và phân chia tài sản, anh, chị có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định thuận tình ly hôn theo quy định.

Điều 212, 363, 365, 366 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định: trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện thụ lý thì Thẩm phán thực hiện như sau:

- Thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc.

- Tòa án thụ lý đơn khi người yêu cầu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu.

- Trong thời hạn 01 tháng chuẩn bị xét đơn yêu cầu Tòa án tiến hành hòa giải. Nếu anh chị không thể hàn gắn và không phát sinh tranh chấp Thẩm phán sẽ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang - Đầm Hà: Các hình thức khiếu nại được quy định như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, hình thức khiếu nại được quy định như sau:

- Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

- Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

- Trường hợp khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản

- Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp, hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này.

- Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại;

- Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định của Luật này.

Chị Phạm Ánh Dương - Hạ Long: Quy định của pháp luật hiện hành, đơn vị sự nghiệp công lập có doanh thu hoạt động nhưng không xác định được chi phí có phải đóng thuế TNDN không? Nếu có mức thuế suất cụ thể là bao nhiêu?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2008, người nộp thuế thu nhập doanh là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định, trong đó bao gồm các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam .

Trường hợp có doanh thu hoạt động nhưng không xác định được chi phí, các đơn vị sự nghiệp công lập kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định tại Khoản 5, Điều 11 Nghị định 218/2013/NĐ-CP cụ thể:

Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%. Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật áp dụng mức thuế là 2%

+ Đối với kinh doanh hàng hóa là 1%;

+ Đối với hoạt động khác là 2%.

Anh Hoàng Thái Minh - Vân Đồn hỏi: Điều kiện để một tổ chức được công nhận là tổ chức tôn giáo theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành là gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 21 Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016, điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo gồm:

- Tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được công nhận;

- Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo;

- Có hiến chương theo quy định tại Điều 23 của Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016;

- Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

- Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương;

- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

- Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Tổ chức đủ điều kiện nêu trên gửi hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Thành phần hồ sơ đề nghị theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016.

Anh Trần Văn Khá - Tiên Yên: Tôi có mua được 01 chiếc xe máy từ người bán. Khi mua xe không có giấy tờ đăng ký xe. Sau này tôi biết được xe đó là xe đi ăn trộm mà có. Xin hỏi hành vi sử dụng tài sản ăn trộm của tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Nếu có thì là tội gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Vì sau khi mua xe anh mới biết xe bị ăn trộm mà có nên hành vi của anh có thể cấu thành tội Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Tùy vào từng tình huống cụ thể, giá trị tài sản mà có thể tăng nặng hình phạt.

Hình phạt cao nhất của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là 10 năm tù.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chị Phạm Thị Thu Uyên – Cẩm Phả hỏi về các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả và các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 14, 15 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2015 thì các loại hình tác phẩm được và không được bảo hộ quyền tác giả gồm:

+ Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm sân khấu; Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; Tác phẩm nhiếp ảnh; Tác phẩm kiến trúc; Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học; Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

+ Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

+ Tác phẩm được bảo hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

+ Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.

+ Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.

+ Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Chị Hà Thị Loan -  Hạ Long hỏi về trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong trường hợp bị giải thể?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 25 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong trường hợp bị giải thể:

+ Doanh nghiệp dịch vụ chỉ được giải thể sau khi đã hoàn thành mọi nghĩa vụ trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực và bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật.

+ Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp dịch vụ phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài và phương án thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực.

+ Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ khác có Giấy phép để chuyển giao quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực nếu phương án chuyển giao được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận.

+ Sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp dịch vụ được sử dụng tiền ký quỹ còn lại của doanh nghiệp để thanh toán các khoản nợ khác.

Chị Phạm Thị Lan Hồng hỏi: Mức phạt tiền với hành vi không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô đang chạy là bao nhiêu? Nếu đi xe buýt mà không thắt dây an toàn có bị phạt không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điểm k, Điểm l, Khoản 1, Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, mức xử phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng với mỗi hành vi:

- Không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy;

- Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Riêng việc xử phạt với người được chở ở hàng ghế phía sau trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy được thực hiện kể từ ngày 01/01/2018.

Về việc thắt dây an toàn trên xe buýt, đât là loại hình giao thông công cộng nên được thiết kế riêng cho hành khách có thể ngồi hoặc đứng khi khách trên xe đông.

Vì thế, không thể áp dụng xử phạt vi phạm hành chính với mọi hành khách đi trên xe buýt nếu không thắt dây an toàn khi xe đang chạy được.

Tuy nhiên, quy định hiện hành áp dụng với tất cả các loại phương tiện vận tải đường bộ và vị trí ngồi có trang bị dây an toàn.

Do đó, người tài xế điều khiển xe buýt tại vi trí lái sẽ có trang bị dây an toàn và hành khách trên xe nếu ngồi tại bất kỳ vị trí nào có trang bị dây an toàn phải thắt dây khi xe chạy. Nếu không thực hiện thì đều bị xử phạt.

Chị Vi Thị Thanh hỏi: Công ty tôi có tổ chức đấu thầu và lựa chon nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn năm 2018. Trong thời hạn Hợp đồng, nhà thầu liên tục vi phạm Hợp đồng, bỏ bê, không hoàn thành công việc. Vậy Công ty tôi được quyền chấm dứt Hợp đồng với nhà thầu cũ và lựa chọn đơn vị mới hoàn thành Hợp đồng không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 11, Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu.

Căn cứ quy định trên, Công ty của chị Thanh có quyền chấm dứt Hợp đồng nếu có căn cứ khẳng định nhà thầu vi phạm Hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện công việc theo thỏa thuận tại Hợp đồng.

Trước khi chấm dứt Hợp đồng, Công ty của chị Thanh cần lưu ý thực hiện đầy đủ thủ tục: báo cáo cấp có thẩm quyền, mời đối tác làm việc, lập Biên bản thanh lý Hợp đồng theo Điều 99 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Anh Bàn Huy Hoàng – Vân Đồn hỏi về việc cung cấp thông tin giữa người mua và người bán trong hợp đồng bảo hiểm.

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 19 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2010 thì khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm; bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm. Các bên chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin đó. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm giữ bí mật về thông tin do bên mua bảo hiểm cung cấp.

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm có một trong những hành vi sau đây:

+ Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường;

+ Không thực hiện các nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này.

Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm do việc cung cấp thông tin sai sự thật.

Chị Nguyễn Thị Hà Linh – Uông Bí hỏi về mức hình phạt đối với hành vi phạm tội dâm ô trẻ em và quan hệ đối với người dưới 16 tuổi.

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 thì Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:Phạm tội 02 lần trở lên;Đối với 02 người trở lên; Có tính chất loạn luân; Làm nạn nhân có thai; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

Trong trường hợp người phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Riêng đối với hành vi phạm tội dâm ô trẻ em thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 có mức hình phạt cao nhất là đến 12 năm tù.

Chị Phạm Thị Ánh Tuyết - Tiên Yên hỏi: Trách nhiệm hình sự đối với tội xâm phạm bình đẳng giới được hiểu như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới theo Điều 165 Bộ luật Hình sự 2015 được quy định cụ thể như sau:

- Người nào vì lý do giới mà thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở người khác tham gia hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên.

- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Căn cứ vào hành vi cụ thể người phạm tội sẽ bị xử phạt hình thức tương ứng.

Ngoài ra, hành vi phân biệt giới tính có thể bị xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 55/2009/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về bình đẳng giới.

Anh Vũ Tuấn Anh - Hà Nội hỏi: Trường hợp và Đảng viên sinh con thứ ba không bị kỷ luật?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW năm 2018, các trường hợp Đảng viên sinh con thứ ba không bị kỷ luật gồm:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên);

- Cặp vợ chồng sinh con thứ 3, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc dân tộc có nguy cơ suy giảm dân số;

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên;

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên;

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo;

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ).

Chị Trần Thị Hương - Bãi Cháy hỏi: quy định pháp luật về việc phân chia tài sản khi ly hôn ra sao nếu vợ ở nhà chăm con mà không đi làm bên ngoài, không có đóng góp vào tài sản chung của gia đình?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia định 2014, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến yếu tố sau:

- Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

- Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

- Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Để làm rõ công sức đóng góp của vợ, chồng trong việc tạo lập tài sản chung, Điểm b, Khoản 4, Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP quy định: Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.

Do đó, trường hợp người vợ ở nhà chăm con mà không đi làm thì được xác định có mức đóng góp tương đương với người chồng đi làm vào khối tài sản chung của vợ chồng, không có sự phân biệt.

Chị Nguyễn Quỳnh Trâm hỏi về thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ BHYT do tạm trú tại địa phương khác?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 19; Khoản 1, Điều 26 Luật Bảo hiểm Y tế 2008, sửa đổi 2014, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Khi đó, cần thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ Bảo hiểm y tế.

Chị Trâm có thể thay đổi nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu thông qua việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế.

Thành phần hồ sơ được quy định tại Khoản 4, Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH, gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

- Tài liệu về việc đăng ký tạm trú tại địa phương mới.

Chị Trâm nộp hồ sơ tại BHXH nơi cấp thẻ BHYT ban đầu vào tháng đầu của quý.

Anh Hoàng Công Tuấn – Hạ Long hỏi về việc niêm yết lịch tiếp công dân tại các cơ quan theo quy định của pháp luật.

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 24 Luật Tiếp công dân 2013, việc công bố thông tin về việc tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được thực hiện như sau:

+ Ban tiếp công dân ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân lịch tiếp công dân của lãnh đạo các cơ quan Đảng và Nhà nước ở trung ương hoặc địa phương, danh sách các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đại diện cùng tham dự buổi tiếp công dân và nội dung tập trung giải quyết tại từng buổi tiếp công dân.

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm niêm yết công khai thông tin về việc tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị, tại địa điểm tiếp công dân và công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị (nếu có).

Nội dung thông tin cần công bố bao gồm: Nơi tiếp công dân; Thời gian tiếp công dân thường xuyên; Lịch tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; thành phần tham dự và dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ…

+ Lịch tiếp công dân quy định tại khoản 1, điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều này được niêm yết chậm nhất là 05 ngày làm việc, trước ngày tiếp công dân; trường hợp không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố do có lý do chính đáng thì có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và phải thông báo cụ thể thời gian dự kiến tiếp công dân tại nơi tiếp công dân.

Chị Phạm Thị Thanh Thanh – Cẩm Phả hỏi về thủ tục đối thoại tại Tòa án trong vụ kiện hành chính.

Vũ Anh Law Trả lời:

Việc đối thoại tại tòa trong vụ án hành chính được quy định tại Khoản 4 Điều 138 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, cụ thể như sau:

+ Thẩm phán phổ biến cho đương sự biết các quy định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án để các bên liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc đối thoại để họ tự nguyện thống nhất với nhau về việc giải quyết vụ án. Người khởi kiện trình bày bổ sung về yêu cầu khởi kiện, những căn cứ để bảo vệ yêu cầu khởi kiện và đề xuất quan điểm của người khởi kiện về hướng giải quyết vụ án (nếu có);

+ Người bị kiện trình bày bổ sung ý kiến về yêu cầu của người khởi kiện, những căn cứ ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính bị khởi kiện và đề xuất hướng giải quyết vụ án (nếu có). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án trình bày bổ sung và đề xuất ý kiến giải quyết phần liên quan đến họ (nếu có);

+ Tùy từng trường hợp, Thẩm phán yêu cầu đương sự nêu văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có liên quan để đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện, đồng thời kiểm tra hiệu lực pháp luật của văn bản đó. Sau khi các đương sự trình bày hết ý kiến của mình, Thẩm phán xác định những vấn đề các bên đã thống nhất, những vấn đề chưa thống nhất và yêu cầu các bên đương sự trình bày về những nội dung chưa rõ, chưa thống nhất.

Anh Hà Mạnh Dũng hỏi: Trường hợp không tham gia lệnh nhập ngũ thì bị xử lý như thê nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo khoản 8 Điều 3 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

Việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự là hành vi vi phạm pháp luật và tùy theo mức độ mà sẽ bị xử phạt dưới các hình thức khác nhau. Theo đó, việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 và khoản 1 Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP:

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

Buộc thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự

- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà tiếp tục vi phạm thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 332 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Chị Phan Quỳnh Hoa – Hà Nội hỏi: Các điều kiện để có thể được chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên theo quy định của pháp luật hiện hành?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 14/2014/TT-BYT quy định về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;

- Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn;

- Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4).

Khi đáp ứng các điều kiện trên, người bệnh sẽ được chuyển tuyến theo trình tự và thủ tục luật định.

Chị Phạm Thị Hồng – Cao Thắng hỏi về việc xử lý hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo.

Vũ Anh Law Trả lời:

Hành vi mua bán và kinh doanh các loại pháo nổ là vi phạm pháp luật, tùy từng trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Buôn lậu tại Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 hoặc tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015 có hình phạt lên tới 15 năm tù, tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm tại Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015 có hình phạt đến 10 năm tù hoặc bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự.

Việc đốt pháo trái phép còn được hiểu là sử dụng pháo nổ là một hành vi bị pháp luật cấm, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP.
 Theo quy định của pháp luật, không chỉ có hành vi buôn bán, vận chuyển, sản xuất, tàng trữ pháo nổ mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà hành vi sử dụng trái phép pháo nổ (hay còn gọi là đốt pháo) cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 có hình phạt lên tới 07 năm tù.

Nếu người đốt pháo gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì còn có thể vị truy cứu về tội danh khác tương xứng với hậu quả do hành vi đốt pháo gây ra.

Ông Nguyễn Văn Hoàng Cẩm Phả hỏi về mức tặng quà tết đối với người có công với cách mạng trong dịp tết Kỷ Hợi.
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 56/QĐ-CTN ngày 08/01/2019 của Chủ tịch nước thì việc tặng quà đối với các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Mức quà 400.000 đồng tặng:

a) Người có công với cách mạng:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng...

b) Thân nhân liệt sĩ

Mức quà 200.000 đồng tặng:

a) Người có công với cách mạng:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

- Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng...

Anh Nguyễn Huy Hoàng – Móng Cái hỏi về mức hình phạt đối với hành vi phạm tội Buôn lậu với cá nhân
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

+ Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng...

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Vật phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên…

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt một số hình phạt bổ sung khác.

Chị Nguyễn Thị An – Hạ Long hỏi về thời gian nghỉ tết âm lịch hưởng nguyên lương và tiền lương làm việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày tết âm lịch 05 ngày.

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012.

- Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

- Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương nói trên còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Chị Bùi Ngọc - Hạ Long hỏi về các trường hợp được thông quan?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Điều 34 Thông tư 38/2015/TT-BTC hàng hóa được thông quan trong các trường hợp:

- Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan;

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XKNK) thông quan khi được:

+ Áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định tại Điều 42 Luật Quản lý thuế.

+ Thuộc diện phải nộp thuế trước khi thông quan mà chưa nộp, hoặc nộp chưa đủ số nhưng được tổ chức tín dụng bảo lãnh.

- Thiếu một số chứng từ thuộc hồ sơ hải quan nhưng được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan đồng ý cho gia hạn thời gian nộp bản chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 08/2015/NĐ-CP;

- Hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành được thông quan khi hoàn thành nghĩa vụ về thuế theo quy định và có một trong các chứng từ

+ Giấy thông báo miễn kiểm tra;

+ Kết quả kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa nhập khẩu;

+ Kết luận của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước đối với lô hàng được phép nhập khẩu.

- Hàng hóa XKNK chưa nộp thuế, trong thời gian chờ làm thủ tục xét miễn, miễn thuế, không thu thuế được thông quan trong trường hợp sau:

+ Hàng hóa phục vụ trực tiếp ANQP, nộp đủ tiền thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác.

+ Hàng hóa phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp; viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại nộp đủ các loại thuế có liên quan

+ Hàng hóa được thanh toán bằng NSNN có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số tiền thuế chưa được thanh toán từ NSNN.

Bà Thái Thanh Hà - Quảng Yên hỏi: Niên hạn sử dụng nhà chung cư theo quy định pháp luật hiện hành như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 1, Điều 99 Luật Nhà ở 2014 quy định: Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư

Cách tính thời hạn theo cấp công trình xây dựng dựa trên Phụ lục phân cấp các loại công trình xây dựng phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ xây dựng, quy định:

- Công trình cấp 4 có niên hạn sử dụng dưới 20 năm;

- Công trình cấp 3 có niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm;

- Công trình cấp 2 có niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm;

- Công trình cấp 1 và công trình đặc biệt có niên hạn sử dụng trên 100 năm.

Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý.

Việc tổ chức kiểm định cũng được thực hiện trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng (Khoản 2 Điều 99 Luật Nhà ở 2014).

Chị Hoàng Thị Vân Anh – Cẩm Phả hỏi về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi điều kiển xe mô tô, xe gắn máy… chạy quá tốc độ trong ngày tết.

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h;

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h;

- Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều này bị tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp đặt, sử dụng trái quy định;

b) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm i, Điểm m Khoản 4; Điểm b, Điểm đ Khoản 5; Khoản 6; Điểm a Khoản 7; Điểm a Khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;…

Anh Nguyễn Tuấn Hải – Hạ Long hỏi về các trường hợp được bắn pháo hoa theo quy định của pháp luật.

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Điều 7 Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, việc bắn pháo hoa được tiến hành trong các trường hợp sau:

1. Tết Nguyên đán

- Bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút ở Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thừa Thiên Huế.

- Bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút ở các tỉnh còn lại.

2. Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 Âm lịch hàng năm).

3. Kỷ niệm ngày Quốc khánh, ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 30/04.

a) Ngày Quốc khánh (ngày 02/09)

Bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thừa Thiên Huế.

b) Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (ngày 07/05).

c) Ngày giải phóng Miền Nam (30/04)

4. Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng, thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5. Ngày hội văn hoá, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế.

6. Trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Anh Nguyễn Mạnh Thắng - Móng Cái hỏi hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh cần những gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Để thành lập địa điểm kinh doanh doanh nghiệp nộp 01 Thông báo. Nội dung Thông báo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP, bao gồm:
- Mã số doanh nghiệp;

- Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

- Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

- Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

- Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, PĐKKD nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, PĐKKD cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp có nhu cầu thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Chị Hà Thanh Tuyền - Hải Dương hỏi hành vi vứt rác, thải rác bừa bãi nơi công cộng bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

Vũ Anh Law Trả lời:

Mức xử phạt đối với các hành vi gây tổn hại môi trường, vứt rác bừ bãi nơi công cộng, Nghị định số 155/2016/NÐ-CP quy định cụ thể tại Điều 20:
Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 20 Nghị định

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.

Anh Phạm Văn Nam - Hạ Long: hỏi về trình tự, hồ sơ cấp Giấy phép vận tải hành khách bằng xe taxi tại tỉnh Quảng Ninh theo quy định pháp luật hiện hành?

Vũ Anh Law Trả lời:

Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất và chất lượng phù hợp với hình thức kinh doanh tại Điều 13, Điều 17 Nghị định 86/2014/NĐ-CP.

Trình tự thực hiện: Nộp 01 bộ hồ sơ sơ đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh tại Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh theo Khoản 6, Điều 20 Nghị định 86/2014/NĐ-CP.

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh theo Khoản 1, Điều 21 Nghị đinh 86/2014/NĐ-CP quy định gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 63/2014/TT-BGTVT);

+ Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

+ Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

+ Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông;

+ Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải.

Thời hạn giải quyết thủ tục: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chị Tạ Thanh Huyền - Thái Nguyên: hỏi vợ chồng tôi đã ly hôn. Chúng tôi có 01 con chung năm nay 8 tuổi và Tòa án quyết định tôi là người có quyền trực tiếp nuôi dưỡng cháu. Nay tôi muốn đưa con ra nước ngoài sinh sống thì có phải xin ý kiến của người bố không? Nêu có thì thủ tục như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 136 Bộ luật Dân sự 2015, người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên là cha, mẹ. Theo đó, chị Huyền và chồng chị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của người con chung chưa thành niên.

Căn cứ Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, sau khi ly hôn cha, mẹ vẫn có quyền và nghĩa vụ trông non, chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên.

Nếu chị Huyền muốn đưa con chung ra nước ngoài sinh sống cùng mình cần có sự đồng ý của người bố.

Để có căn cứ chứng minh quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình tại nước sở tại (nơi đến sinh sống), tránh bị hiểu lầm là cản trở quyền của người không trực tiếp nuôi con theo Khoản 3 Điều 82, Khoản 2 Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, vợ chồng chị Huyền cần lập Văn bản Thỏa thuận về việc đưa cháu con theo mẹ sang nước ngoài sinh sống.

Trình tự, thủ tục định cư cụ thể của người con sẽ thực hiện theo pháp luật nước sở tại, nơi chị Huyền đến sinh sống.

Anh Phạm Văn Tuấn hỏi về điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.
Vũ Anh Law Trả lời:

Điều 18 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định về điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam cụ thể:

Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

+ Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận là lương y;

+ Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

 

Chị Phan Thị Thu Huyền - Uông Bí hỏi về thủ tục tuyên bố một người mất tích theo quy định của pháp luật.

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 68 Bộ luật Dân sự 2015 khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Quyết định của Tòa án tuyên bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

 Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Anh Phạm Thanh Thản - Hải Hà hỏi: Tôi điều khiển xe máy lưu thông trên đường nhưng không có bằng lái. Nếu bị kiểm tra thì tôi có thể bị xử phạt như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008, người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trường hợp anh Thản điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe theo quy định thuộc vào hành vi bị nghiêm cấm theo Khoản 9, Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008.

Theo Điểm c, Khoản 2, Điều 21 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, trường hợp anh Thản có bằng lái nhưng không mang theo thì có thể bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng.

Trường hợp anh Thản không có bằng lái xe máy nhưng vẫn điều khiển xe lưu thông trên đường, có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 21 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện trong trường hợp không có bằng lái còn có thể bị xử phạt bổ sung là tạm giữ phương tiện vi phạm theo Điểm i, Khoản 1 Điều 78 Nghị định 46/2016/NĐ-CP để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính nói trên.

Bên cạnh đó, nếu xe máy vi phạm là do người khác cho anh Thản mượn thì người chủ phương tiện còn bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng với cá nhân và từ 1.600.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức.

Chị Nguyễn Thị My - Móng Cái hỏi: bố mẹ tôi có mảnh đất gần 400m2 tại phường Ka Long, đến nay bố mẹ tôi muốn tách thửa đất để tặng cho tôi với diện tích khoảng 50m2. Thửa đất được tách nói trên cần có điều kiện gì không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Quyết định 1768/2014/QĐ-UBND, sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh, các thửa đất sau khi tách của gia đình chị My cần đảm bảo các điều kiện:

- Diện tích các thửa không nhỏ hơn 45m2

- Chiều rộng (chiều bám đường) và chiều sâu không nhỏ hơn 4,5m (không kể diện tích lối đi, hệ thống thoát nước, phần diện tích thửa đất nằm trong hành lang an toàn giao thông, hành lang đường ống xăng dầu, hành lang đường điện và hành lang các công trình khác không được phép xây dựng nhà ở).

Ngoài ra, thửa đất của gia đình chị My không được tách thửa nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không đảm bảo điều kiện sau khi tách

- Thửa đất theo uy hoạch xây dựng thực hiện dự án xây dựng khu dân cư, đô thị, phát triển nhà ở, đấu giá QSDĐ đã được phê duyệt.

- Thửa đất đã có Thông báo hoặc Quyết định thu hồi đất.

- Đất trong khu vực có hiện tượng thiên tại đe dọa tính mạng con người.

- Thửa đất sau khi tách không có đường đi vào.

Anh Bùi Hoàng Hải hỏi: Trường hợp giáo viên mầm non có hành vi đánh đập trẻ em thì bị xử lý như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 4 Luật Trẻ em 2016, bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.

Tùy vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự, cụ thể:

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 144/2013/NĐ-CP, hành vi ngược đãi trẻ em có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, phải áp dụng các biện pháp:

- Buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) cho trẻ em đối với hành vi vi phạm;

- Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe trẻ em đối với hành vi vi phạm;

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm;

Ngoài ra, hành vi bạo hành có thể chịu trách nhiệm hình sự, một trong số các tội sau, cụ thể:

- Tội Hành hạ người khác quy định tại Điều 140 Bộ luật Dân sự 2015, với mức hình phạt từ 03 tháng đến 03 năm tù.

- Tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của người khác, với mức hình phạt cao nhất từ bị phạt cải tạo không giam giữ 03 năm đến   tù chung thân.

Bà Lê Thị Gấm hỏi: Mức phụ cấp đối với nhà giáo trong đơn vị sự nghiệp công lập?

 
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC:

- Đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong trường ĐH, CĐ, các học viện, trường bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH ở Trung ương và trường chính trị của các tỉnh: 25%

- Đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong trường THCS, THPT, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện: 30%.

- Đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường THCS, THPT các trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa: 35%.

- Đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong trường sư phạm, khoa sư phạm, trường cán bộ quản lý GD - ĐT, môn chính trị trong trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề: 40%.

- Đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy môn Mác - Lênin, Tư tưởng HCM trong trường ĐH, CĐ: 45%.

- Đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa: 50%.

Bà Hoàng Thị Phương hỏi: Tôi đi làm việc tại Công ty từ 08 giờ sáng đến 10 giờ sáng cùng ngày thì bị ốm và phải nhập viện chữa trị bệnh. Do thời gian nhập viện trước 12 giờ sáng cùng ngày nên tôi được thanh toán chế độ BHXH nguyên ngày hôm đó. Vậy thời gian tôi làm việc buổi sáng tại Công ty có được hưởng lương không? Có được vừa chi trả chế độ bảo hiểm, vừa trả lương cho tôi không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 186 Bộ luật Lao động năm 2012, Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

Như vậy, trường hợp chị Hoàng Thị Phương trong cùng một ngày vừa có thời gian đi làm, vừa có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thì thời gian chị Phương nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, Công ty chị không phải trả lương cho người lao động.

Thời gian chị Phương thực tế làm việc, Công ty chị phải trả lương cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Công ty chị Phương trả lương theo giờ, tiền lương của chị được tính bằng 02 giờ làm việc nhân (x) với đơn giá tiền lương.

Nếu chị Phương được thanh toán lương theo sản phẩm, tiền lương của ngày làm việc được tính bằng số sản phẩm chị thực hiện trong 02 giờ nhân (x) với đơn giá sản phẩm.

Chị Hoàng Thị Phương lưu ý xác nhận thời gian làm việc thực tế để có căn cứ đề nghị Công ty tính, trả lương theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Đông - Quảng Yên hỏi: tôi dự định đặt biển quảng cáo trên nóc tòa nhà Công ty đang thuê trụ sở. Xin hỏi cần thực hiện thủ tục pháp lý gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Tiết 2.1.1.4, Khoản 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện ngoài trời, các phương tiện quảng cáo ngoài trời không được che lấp nóc/mái nhà trừ các phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng.

Do đó, khi đặt biển quảng cáo trên nóc công trình xây dựng, Công ty ông Đông nên lựa chọn dạng hình, dạng chữ, biểu tượng và không đặt các bảng quảng cáo, pano, màn hình điện tử.

Trường hợp biển hiệu quảng cáo gắn trên nóc tòa nhà có diện tích một mặt trên 20m2 và kết cấu khung kim loại, Công ty ông Đông hoặc tổ chức làm dịch vụ quảng cáo cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo Điểm b, Khoản 2, Điều 31 Luật Quảng cáo 2012 trước khi tiến hành việc xây dựng, lắp đặt.

Ngoài ra, sau khi được cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, Công ty ông Đông hoặc tổ chức làm dịch vụ quảng cáo cần lập Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo, gửi tới cơ quan có thẩm quyền theo Điều 29 Luật Quảng cáo 2012.

Chị Phạm Thị Thanh Hương – Vân Đồn hỏi về việc nghĩa vụ cấp dưỡng của vợ hoặc chồng khi ly hôn đối với con chưa đủ 18 tuổi

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Điều 110 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Đồng thời, theo Điều 116 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Điều 177 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về phương thức cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.

Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Anh Hoàng Xuân Vinh – Cẩm Phả hỏi về nội dung đơn khởi kiện và tòa án có thẩm quyền giải quyết đơn khởi kiện đối với quyết định hành chính của UBND cấp huyện.

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Điều 188 Luật Tố tụng Hành chính 2015, đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau: Ngày, tháng, năm làm đơn; Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính; Tên, địa chỉ; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Nội dung quyết định hành chính; Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có); Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết; Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm.

Theo Khoản 4, Điều 32 Luật Tố tụng Hành chính 2015, Tòa án nhân dân cấp tỉnh có quyền giải quyết theo tục tục sơ thẩm khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Chị Phan Thị Thu Hằng – Hạ Long hỏi về những bản án, quyết định dân sự sẽ được công nhận và thi hành bản án của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam.

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 423 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 thì Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài sau đây được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam:

- Bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài được quy định tại điều ước quốc tế mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

- Bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại;

- Bản án, quyết định dân sự khác của Tòa án nước ngoài được pháp luật Việt Nam quy định công nhận và cho thi hành.

Quyết định về nhân thân, hôn nhân và gia đình của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài cũng được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam như bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều này 432.

Cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài theo quy định tại Điều 425 Bộ luật Tố tụng Dân sự có thể tự mình hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.

Ông Phạm Văn Bình – Cẩm Phả, Quảng Ninh hỏi về thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 tại Quảng Ninh.

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009 thì ông phải nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở tư pháp tỉnh Quảng Ninh cụ thể tại bộ phận Tư pháp của Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh kèm theo các giấy tờ sau:

- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp 2009 là không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài thì thời hạn không quá 15 ngày.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 244/2016/TT-BTC mức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người, riêng đối với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ) là 100.000 đồng/lần/người.

Bà Trần Thị Mai Hường - Cái Dăm, Bãi Cháy hỏi: Tôi có mua lại chiếc xe ô tô hiệu Cerato, tôi đã sang tên và muốn đổi lại màu sơn cho hợp phong thủy. Việc đổi màu có được không? Thủ tục?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định các trường hợp phải đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe: xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn; gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe có thời hạn; giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách nát hoặc xe thuộc tài sản chung của hai vợ chồng đã đăng ký đứng tên một người, nay có nhu cầu đăng ký xe là tài sản chung của hai vợ chồng hoặc thay đổi các thông tin của chủ xe hoặc chủ xe tự nguyện đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cũ lấy giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định của Thông tư này.

Như vậy, theo quy định trên, khi thay đổi màu sơn xe, bạn cần đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe. Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bao gồm:

- Giấy khai đăng ký xe;

- Các giấy tờ của chủ xe theo quy định (nếu chủ xe là công dân Việt Nam thì xuất trình chứng minh nhân dân; trường hợp chưa được cấp chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu).

- Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe.

Khi đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thì giữ nguyên biển số. Trường hợp xe đang sử dụng biển 3 số hoặc 4 số hoặc khác hệ biển thì đổi sang biển 5 số theo quy định. 

 

Ông Đặng Văn Linh - Sơn Dương, Hoành Bồ hỏi: Tôi thành lập Công ty được 02 tháng, đã ký kết Hợp đồng với đối tác nhưng chưa đăng ký, sử dụng con dấu có sao không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

Nhưng trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời, Khoản 8, Điều 6 Nghị định 99/2016/NĐ-CP, việc sử dụng con dấu chưa đăng ký mẫu con dấu là hành vi bị nghiêm cấm.

Công ty của anh Linh sử dụng con dấu khi chưa đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Ninh là trái quy định pháp luật.

Hành vi vi phạm nói trên có thể bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và buộc thu hồi con dấu theo quy định tại Điểm b, Khoản 2; Điểm a, Khoản 6 Điều 12 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Các hợp đồng đã ký kết với đối tác của Công ty anh Linh có thể không đảm báo giá trị về mặt pháp lý.

 

Chị Bùi Thị Hồng Lan - Cô Tô hỏi: Sau khi chấm dứt HĐLĐ với đơn vị cũ, tôi có làm thủ tục và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nay nếu tôi ký hợp đồng thử việc với đơn vị mới có bị chấm dứt trợ cấp thất nghiệp không?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp có việc làm. Bao gồm:

- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

Trường hợp chị Lan đang ký HĐ thử việc (thời hạn dưới 03 tháng) thì không  được coi là có việc làm theo Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Do đó, trong thời gian thử việc chị Lan vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

Ông Nguyễn Thế Giỏi - Hạ Long hỏi: Con gái tôi chưa chồng nhưng đã có một đứa con trai 5 tuổi. Hiện con gái tôi quen một người và định đi đến hôn nhân. Con gái tôi vẫn giấu bạn trai việc có con. Tôi muốn nhận cháu tôi làm con nuôi được không?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 13 Luật Nuôi con nuôi 2010 về các hành vi bị cấm trong việc nuôi con nuôi bao gồm:

Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em.

2. Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi.

3. Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi.

4. Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số.

5. Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước.

6. Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi.

7. Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Các quy định nói trên nhằm đảm bảo việc nuôi con nuôi phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo đức của Việt Nam, không đảo lộn thứ bậc trong gia đình.

Vì vậy, trường hợp của ông Giỏi không thể nhận cháu ngoại làm con nuôi dù với bất kỳ mục đích gì.

 

Anh Trịnh Minh Thành - Móng Cái hỏi: Về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất đai?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Đều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP, hành vi lấn chiếm đất đai có thể bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất ở.

- Hành vi lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định tại Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; trong lĩnh vực về giao thông đường bộ và đường sắt; trong lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; trong lĩnh vực về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão và trong các lĩnh vực chuyên ngành khác.

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này;

+ Buộc trả lại đất đã lấn, chiếm đối với hành vi quy định như trên.

Chị Trần Ánh Viên - Hạ Long hỏi: Điều kiện để được cấp Giấy phép bán buôn thuốc lá là gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP, Khoản 8, Khoản 9 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 7 Nghị định 08/2018/NĐ-CP điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá gồm:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên);

- Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

- Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 67/2013/NĐ-CP, sửa đổi Khoản 12 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP

Chị Viên lập 02 bộ hồ sơ: 01 hồ sơ lưu tại Công ty và 01 hồ sơ nộp Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Anh Hoàng Văn Tuấn – Cẩm Phả hỏi về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Khoản 1, Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, cụ thể như sau:

- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm.

- Các vi phạm hành chính sau có  thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm:

Vi phạm về kế toán; thủ tục thuế; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hải sản; quản lý rừng, lâm sản; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; thăm dò, khai thác dầu khí và các loại khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì .

- Vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế;

- Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

+ Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

+ Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm.

 

Chị Ngô Thị Nguyệt – Vân Đồn hỏi về quy định gặp người thân đang bị tạm giam tại Trại tam giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

 

Vũ Anh Law Trả lời:
 

Theo quy định tại Điều 22 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015,

- Người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần trong một tháng; trường hợp tăng thêm số lần gặp hoặc người gặp không phải là thân nhân thì phải được cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý.

- Thời gian mỗi lần gặp không quá một giờ.

- Người đến thăm gặp phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xác nhận về quan hệ với người bị tạm giam trong trường hợp là thân nhân của họ. Việc thăm gặp phải chịu sự giám sát, theo dõi chặt chẽ của cơ sở giam giữ; không làm ảnh hưởng đến các hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan, người có thẩm quyền; tuân thủ quy định về thăm gặp; trường hợp cơ quan thụ lý vụ án có yêu cầu thì phối hợp với cơ sở giam giữ để giám sát, theo dõi việc thăm gặp.

- Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định cụ thể thời điểm thăm gặp; thông báo cho cơ quan đang thụ lý vụ án về việc thăm gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

- Trong trường hợp người thân không mang theo giấy tờ tùy thân thì theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 thì Thủ trưởng cơ sở tạm giữ, sẽ không cho gặp người bị tạm giữ, tạm giam.

 

Chị Hoàng Minh Hà hỏi: Tôi dự định mở Công ty Cổ phần kinh doanh mặt hàng thuốc lá thì cần làm những thủ tục như thế nào?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Để mở công ty cổ phần kinh doanh mặt hàng thuốc lá chị Hà cần thực hiện các thủ tục sau:

Thứ nhất, đăng ký thành lập Công ty cổ phần. Căn cứ Điều 23; Khoản 1, Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014; Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, chị Hà thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cụ thể:

- Số lượng: 01 bộ hồ sơ;

- Thành phần hồ sơ:

 + Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Mẫu Phụ lục I-4 kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

+ Điều lệ công ty cổ phần;

+ Danh sách cổ đông sáng lập (Mẫu Phụ lục I-7 kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

+ Bản sao các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4, Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2014; Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

- Thời hạn: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thứ hai, Công ty chị Hà dự định kinh doanh mặt hàng thuốc lá. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 19 Luật Phòng chống tác hại thuốc lá 2012; Khoản 2, Điều 4 Nghị định 67/2013/NĐ-CP, kinh doanh thuốc lá là một trong các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, bị Nhà nước hạn chế kinh doanh. Tổ chức mua bán, chế biến, nhập khẩu thuốc lá phải có Giấy phép do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

 

Chị Hoàng  Thị Tám - Hạ Long hỏi: Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Để thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiêu, chị Tám nộp 01 hồ sơ tại Cục Sở hữu Trí tuệ.

Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo quy định tại Điều 100, Điều 108 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009);  Điểm 7.1, Tiết 7, Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, gồm:

- 02 Tờ khai theo mẫu Mẫu 04-NH, ban hành kèm Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, có gắn nhãn hiệu theo Điểm 37.4, Tiết 37, Mục 5 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

- 05 Mẫu nhãn hiệu giống nhau và phải đáp ứng các yêu cầu về kích thước, cách trình bày, màu sắc theo quy định tại Điểm 37.5, Tiết 37 Mục 5 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Thông tư 18/2011/TT-BKHCN);

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ) theo Khoản 5 Điều 2 Thông tư 13/2010/TT-BKHCN;

- Giấy ủy quyền, nếu nộp thông qua đại diện.

Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghiệp, có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; thẩm định hình thức đơn; công bố đơn hợp lệ; thẩm định nội dung đơn; cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ; đăng bạ và công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

 

Anh Nguyễn Văn Nam - Mông Dương hỏi: Vợ tôi sinh em bé, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Chế độ như thế nào?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 31, Khoản 2, Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 05 ngày làm việc;

- 07 ngày làm việc khi vợ phải sinh con phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp sinh đôi nghỉ 10 ngày làm việc, sinh ba trở lên thì cứ mỗi con nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- Trường hợp sinh đôi trở lên mà phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc;

Thời gian nghỉ việc hưởng lương chế độ thai sản theo quy định được tính trong thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày sinh con.

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng một ngày đối với trường hợp thai sản được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

Trường hợp vợ anh sinh con, nhưng chỉ có anh tham gia bảo hiểm xã hội thì anh được trợ cấp 01 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

 

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Hạ Long hỏi: Con trai tôi năm nay 18 tuổi. Trên Giấy khai sinh của con, tôi có khai sai họ tên đệm của tôi. Nay tôi muốn đính chính lại thì cần làm thủ tục gì?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 12, Điều 4; Điều 26; Điều 45 Luật Hộ tịch 2014, để sửa đổi họ tên mẹ trên Giấy khai sinh của con trai, chị Tuyết cần thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch theo quy định. Trình tự như sau:

Nộp 01 hồ sơ đăng ký cải chính hộ tịch đến UBND TP. Hạ Long theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 7; Khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch 2014.

Hồ sơ theo Điều 28; Khoản 1 Điều 47 Luật Hộ tịch 2014, gồm có:

- Tờ khai cải chính hộ tịch (Mẫu kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP, sửa đổi tại Công văn số 1288/HTQTCT-HT);

- Giấy khai sinh (bản gốc);

- Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh; Giấy khai kết hôn của chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (bản sao có chứng thực).

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài, nhưng không quá 03 ngày.

Công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm ghi nội dung cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh của con trai chị.

 

Anh Phạm Thanh Hóa - Cẩm Phả hỏi: Công ty tôi dự kiến thực hiện chương trình khuyến mại dưới hình thức tổ chức chương trình mua sắm và trúng thưởng cho khách hàng tại tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh, thành lân cận. Vậy thủ tục đăng ký khuyến mại được thực hiện ở đâu và hồ sơ ra sao?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, trường hợp Công ty anh Hóa dự kiến thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức bán hàng kèm theo việc tham dự chương trình có tính may rủi cho khách hàng trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì cần thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại tại Bộ Công Thương.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại;

- Thể lệ chương trình khuyến mại;

- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

- Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại.

Công ty của anh Hóa có thể lựa chọn một trong các cách thức đăng ký:

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Bà Phạm Thị Lan Hồng - Hạ Long hỏi: hàng xóm nhà tôi có xây cổng sắt chặn ngang lối đi chung của khu phố từ năm 2006. Chính quyền đã nhiều lần yêu cầu tháo dỡ nhưng gia đình này không thực hiện. Xin hỏi cách giải quyết như thế nào?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Việc hàng xóm nhà bà Hồng tự ý xây dựng cổng sắt ngoài ranh giới diện tích đất được phép quản lý, sử dụng là hành vi lấn đất theo Khoản 2, Điều 4 Nghị định 182/2004/NĐ-CP (nay là Khoản 1, Điều 3 Nghị định 102/2014/NĐ-CP), gây ảnh hưởng đến việc sử dụng đất hợp pháp của các hộ xung quanh, vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 11; Điều 15; Khoản 1, Điều 107 Luật Đất đai 2003.

Hành vi này phải bị xử phạt vi phạm hành chính đối với lấn chiếm đất đai và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu ngay từ khi có hành vi theo Khoản 1, Khoản 4 Điều 10 Nghị định 182/2004/NĐ-CP.Tính đến nay, đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng cộng sắt diễn ra từ năm 2005 - 2006 theo Điểm a, Điểm b Khoản 1, Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Vì vậy,  bà Hồng có thể gửi văn bản đề nghị UBND cấp xã kiểm tra, lập Biên bản vi phạm đố với hành vi lấn đất, xây dựng trái phép và ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo Khoản 2, Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

 

Anh Phạm Anh Khoa - Hà Nội: Tôi vừa chuyển nhượng cổ phần tại một Công ty cổ phần cho một số cá nhân. Trình tự thực hiện việc nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phần  như thế nào?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Mục a.3, Điểm a, Khoản 5, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, sửa đổi tại Khoản 6 Điều 21  Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng hoặc không ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông phải tự kê khai nộp thuế theo từng lần phát sinh.

Căn cứ quy định Khoản 5 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, sửa đổi tại Khoản 6 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, anh Khoa nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp có cổ phần mà anh Khoa đã chuyển nhượng.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai mẫu số 04/CNV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC;

- Bản chụp hoặc Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế  chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (tức 10 ngày kể từ ngày Hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực)

Cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần, cụ thể:

Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng cổ phần  x Thuế suất 0,1%.

 

Bà Đồng Thị Mai Hòa - Hạ Long: Điều kiện để được cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 93 Luật Xây dựng 2014, điều kiện để được cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ bao gồm:

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

- Có Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 79 Luật Xây dung 2014;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật Xây dựng 2014.

Ngoài ra, nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

   

Anh Tô Vĩnh Bảo - Hải Hà hỏi: tôi đang đi học đại học năm thứ ba và được tạm hoãn gọi nhập ngũ 02 lần. Vậy thời hạn gọi nhập ngũ của tôi được kéo dài bao lâu và có tiêu chuẩn gì để được gọi nhập ngũ?

   
Vũ Anh Law Trả lời:
   

Theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Trường hợp anh Bảo đang học đại học sẽ được tạm hoãn và có thời hạn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tiêu chuẩn của công dân được gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015 bao gồm:

- Lý lịch rõ ràng;

- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

- Có trình độ văn hóa phù hợp.
Tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể được quy định tại Đều 4, Thông tư 140/2015/TT-BQP. Trong đó, người nhập ngũ phải có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.


  
 
 

Anh Trần Văn Tuấn - Hà Nội hỏi: Bố tôi là thương binh tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị. Tôi muốn biết các trường hợp nào theo quy định của pháp luật thì được miễn, không phải gọi nhập ngũ? Như trường hợp của tôi có miễn gọi không?

 
Vũ Anh Law Trả lời:
  

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 41 Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015, các trường hợp công dân miễn gọi nhập ngũ bao gồm:

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.
Trường hợp bố anh Tuấn  là thương binh hạng một anh Tuấn miễn gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật. Nếu bố anh Tuấn là thương binh hạng hai và đã có một người con miễn gọi nhập ngũ thì anh Tuấn không thuộc diện miễn gọi nhập ngũ theo quy định.

  
   

Bà Trần Thị Bình - Hải Dương hỏi như sau: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên bị xử lý như thế nào?

   
Vũ Anh Law Trả lời:
        

Theo quy định tại Điều 27 Quy định số 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia định cụ thể:

- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba Thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: 
+ Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

+ Khai báo, xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ, chồng, con để thực hiện không đúng quy định, rốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.
- Một số trường hợp theo Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW thì không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

 
  
  
  
     

Chị Thái Thùy Linh - Hạ Long hỏi như sau: Theo chính sác dân số - kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh, trường hợp nào không bị coi là vi phạm quy định sinh một hoặc hai con?

 


 

 

 

  
Vũ Anh Law Trả lời:
 

Theo Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 2732/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh, trường hợp  không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con gồm:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên, nếu cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người, hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh 3 con trở lên;

- Cặp vợ chồng đó có 1 con đẻ, sinh lần thứ 2 mà sinh 2 con trở lên;

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ 3 trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có 1 con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đó cho làm con nuôi;

- Cặp vợ chồng sinh con thứ 3, nếu đã có 2 con đẻ nhưng 1 hoặc cả 2 con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đó có con riêng (con đẻ): Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đó có con riêng (con đẻ); Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đó có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đó từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

- Phụ nữ chưa kết hôn sinh 1 hoặc 2 con trở lên trong cùng 1 lần sinh.

 

 
  

Chị Hoàng Thị Phương - Hà Nội hỏi như sau:  Người bệnh có các quyền và nghĩa vụ gì theo quy định pháp luật hiện hành?

 

  
Vũ Anh Law Trả lời:
   

Theo Điều 7 đến Điều 13 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, người bệnh có các quyền sau đây:
- Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế tại Điều 7;

- Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư tại Điều 8;

- Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh  Điều 9;

- Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh Điều 10;

- Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh Điều 11;

- Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Điều 12;
- Quyền của người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi Điều 13.

Ngoài ra, người bệnh có nghĩa vụ  quy định từ Điều 14, Điều 15, Điều 16 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, bao gồm:

- Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề: Tôn trọng và không được có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề và nhân viên y tế khác.

- Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh .
- Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

 


 

  
 

Bà Vũ Thúy Hằng - Hạ Long hỏi như sau: Họ và tên trong thẻ BHYT của tôi khác Giấy khai sinh. Vậy tôi có thể thực hiện thủ tục nào để điều chỉnh lại họ tên trên thẻ BHYT?

 

 
Vũ Anh Law Trả lời:
 

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân phải đúng với Giấy khai sinh.

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 19 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi 2014, trường hợp, thông tin họ tên của chị Hằng trên thẻ BHYT không khớp với thông tin họ tên trên Giấy khai sinh có thể thực hiện thủ tục đổi thẻ BHYT

Chị Hằng nộp 01 hồ sơ tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện theo Khoản 2, Điều 19 Luật Bảo hiểm y tế 2008, Khoản 4, Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH, cụ thể:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH);

- Thẻ bảo hiểm y tế gốc;

- Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu làm căn cứ điều chỉnh chữ đệm theo Điểm 4, Phụ lục 01 (ban hành kèm Quyết định 595/QĐ-BHXH).
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ quy định tại Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 30 Quyết định 595/QĐ-BHXH. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.


 

Chị Hoàng Thùy Linh - Hải Dương hỏi: Nghĩa vụ nuôi dưỡng của con con cái đối với cha mẹ theo quy định pháp luật hiện hành?

Vũ Anh Law Trả lời:

Nghĩa vụ nuôi dưỡng của con cái đối với cha, mẹ được quy định tại Điều 111, Điều 71 Luật Hôn nhân gia đình 2014, cụ thể:

- Con đã thành niên không sống chung với cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

- Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.

Hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên trong gia đình, trong đó có cha, mẹ có thể bị phạt tiền  đến 2.000.000 đồng theo quy định tại Điều 50 Nghị  định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự an ninh, trật tự, an toàn xã hôi, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Các hành vi cụ thể bao gồm:

- Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân;

- Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể phải buộc công khai xin lỗi nạn nhân theo Khoản 2 Điều 50 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

 

Bà Bùi Thị Mây - Hải Hà: Thu hồi đất phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với dự án nào do HĐND cấp tỉnh chấp thuận?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013, Nhà nước thu hồ đất để phát triển KT-XH, vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với các  dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận bao gồm các dự án:

- Xây dựng trụ sở CQNN, tổ chức CT-XH; công trình di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;

- Dự án xây dựng kết cấu hạ tang của địa phương: giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải;

- Xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng; tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, hỏa táng;

- Xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, KDC nông thôn, CCN, khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

- Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán và tận thu khoáng sản.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Vân Đồn hỏi về thủ tục hòa giải tại tòa theo quy định của  pháp luật.

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Thủ tục hòa giải được thực hiện tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cừ và hòa giải, quy định tại Điều 210 BLTTDS 2015.

Riêng trình tự hòa giải như sau:

+ Thẩm phán phổ biến các quy định liên quan đến việc giải quyết vụ án, phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành;

+ Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày nội dung tranh chấp, bổ sung yêu cầu khởi kiện; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu khởi kiện và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có);

+ Bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu phản tố (nếu có); những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu phản tố của mình.

+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn; trình bày yêu cầu độc lập của mình (nếu có); những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu độc lập của mình..

+ Người khác tham gia phiên họp hòa giải (nếu có) phát biểu ý kiến;

+ Thẩm phán xác định những vấn đề các đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất và yêu cầu các đương sự trình bày bổ sung về những nội dung chưa rõ, chưa thống nhất;

+ Cuối cùng, Thẩm phán kết luận về những vấn đề các đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất.

 

Chị Nguyễn Thị Hà - Vân Đồn hỏi trường hợp nào thì cá độ bóng đá bị xử lý hình sự? Mức phạt như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Hành vi cá độ bóng đá online, cá độ bóng đá trên mạng là hành vi đánh bạc bị cấm theo quy định pháp luật. Việc truy tố trách nhiệm hình sự phải phụ thuộc vào quy mô, tính chất, mức độ thu lợi từ cá độ bóng đá, hoặc giá trị khoản tiền dùng để cá độ.

Căn cứ Điều 321 BLHS 2015:

- Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của BLHS 2015 hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của BLHS 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

- Phạm tội thuộc các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

+ Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

+ Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Anh Hoàng Thái Hà - Hà Nội hỏi trong trường hợp nào cán bộ, công chức, viên chức phải chịu hình thức kỷ luật cách chức?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 52  Luật Viên chức 2010, Điều 12 Nghị định 27/2012/NĐ-CP, viên chức quản lý có thể bị áp dung hình thức xử lý kỉ luật viên khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: 
- Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; 
- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ; 
- Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ; 
- Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.

Hình thức kỉ luật cách chức đối với cán bộ, công chức quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 78; Điểm đ Khoản 1 Điềm 79 Luật Cán bộ, công chức 2008.

Việc cách chức chỉ áp dụng đối với  cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 và công chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo theo Khoản 2 Điều 79 Luật Cán bộ, Công chức năm 2008.

Việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bà Hoàng Thị Tám – Đầm Hà hỏi về hành vi xả khói bụi có hại vào môi trường bị xử phạt như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Điều 16 Nghị định 179/2013/NĐ-CP, hành vi thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường có thể bị xử lý tùy thuộc vào tính chất, mức độ của từng hành vi:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm phát tán hóa chất, hơi dung môi hữu cơ trong khu sản xuất hoặc khu dân cư gây mùi đặc trưng của hóa chất, hơi dung môi hữu cơ đó.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đến 850.000.000 đồng đối với hành vi thải khí, bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,5 lần.

- Phạt từ 20.000.000 đến  900.000.000 đồng đối với hành vi thải khí, bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 02 lần.

- Phạt từ 30.000.000 đến  950.000.000 đồng đối với hành vi thải khí, bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 lần đến dưới 03 lần.

- Phạt từ 50.000.000 đến  1.000.000.000 đồng đối với hành vi thải khí, bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần trở lên.

- Phạt tiền từ 950.000.000 đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi thải khí, bụi có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có thể bị áp dụng một số chế tài khác.

Anh Phạm Xuân Long–Uông Bí hỏi: Các trường hợp đương nhiên được xóa án tích?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 70 BLHS 2015, đương nhiên được xóa án tích áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật Hình sự khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 70, cụ thể:

- Từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

+ 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

+ 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

+ 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

+ 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

- Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung

- Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 như trên

 

Ông Trần Thái Tuấn-Hạ Long hỏi: Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức kinh doanh hàng hóa?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định vè mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức kinh doanh hàng hóa  như sau:

+ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

+ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức nêu trên căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong Điều lệ hợp tác xã.

Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì xác định mức thu lệ phí môn bài theo số liệu năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong GCNĐKKD hoặc GCNĐKĐT bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

 

Anh Nguyễn Văn Toàn - Quảng Yên hỏi về các tài sản không phải trích khấu hao tài sản theo quy định pháp luật hiện hành?
Vũ Anh Law Trả lời:
Khoản 1 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định: tất cả các tài sản số định hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao tài sản cố định, trừ  những tài sản sau:
- TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
- TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.
- TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
- TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
- TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).
- TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.
 
Chị Lê Hương - Hà Nội hỏi về quy định về ngày lập hóa đơn?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo  Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC:
Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua,.
Đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
Đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình chậm nhất không quá 7 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình.
Đối với họat động xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành. Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán có thực hiện thu tiền theo tiến độ dự án hoặc tiến độ thu tiền trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
Trường hợp bán xăng dầu ở các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng kèm bảng kê, chứng từ khác có xác nhận của hai bên, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh giao dịch.
Đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.
 
Chị Lê Quỳnh Trâm - Hạ Long hỏi về các giao dịch phải thông qua ĐHĐCĐ hoặc HĐQT?
Vũ Anh Law Trả lời:
Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014, quy định các giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận:
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số CPPT của công ty, những người có liên quan của họ;
- Thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp do Thành viên HĐQT, KSV, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người quản lý khác của công ty có sở hữu phần vốn góp, cổ phần;  doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ sở hữu riêng phần vốn góp, cổ phần trên 10% vốn điều lệ;
Theo Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, người liên quan gồm:
- Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với công ty con trong nhóm công ty;
- Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty;
- Người, nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp;
- Người quản lý doanh nghiệp;
- Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d, đ Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014.
- Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.
 
ị Phạm Hoài Thương - Tiên Yên: hỏi về quy định nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật hiện hành?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 87   Luật Sở hữu trí tuệ 2009, tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp. 
Tổ chức, cá nhân Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Căn cứ Điều 100 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009, Điểm 7 Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, Khoản 7 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây:
- Tờ khai đăng ký theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
- Tài liệu, vật mẫu thông tin đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký. Đối với nhãn hiệu là mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu ;
- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin trong đơn, Cục Sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu người nộp đơn trong thời hạn 01 tháng, phải nộp các tài liệu quy định tại Điểm 37.3 Mục 5 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (sửa đổi tại Khoản 31 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).
 
Chị Phạm Hồng Anh - Móng Cái hỏi về trình tự xử lý kỉ luật lao động?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 50/2015/NĐ-CP, trình tự xử lý kỷ luật lao động như sau:
- Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi, ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.
- Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo.
- Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4, Điều 123 của Bộ luật Lao động 2012
- Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.
- Căn cứ kết quả cuộc họp, người có thẩm quyền ban hàn Quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động và gửi cho các thành phần tham dự cuộc họp.
 
 
Anh Trần Văn Tâm - Hải Phòng hỏi: Năm 2015, vợ chồng tôi có mua 1 căn hộ. Nay, vợ tôi tự ý đem cầm cố Giấy tờ căn hộ trên mà không được sự đồng ý của tôi. Vậy, xin hỏi tôi có thể đòi lại tài sản trên không?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, căn nhà hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của hai vợ chồng anh chị.
Việc người vợ cầm cố tài sản mà chưa được sự đồng ý của anh bằng văn bán là trái quy định tại Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
Căn cứ Khoản 2, Điều 13 Nghị định 126/2014/NĐ-CP, anh Tâm có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm  Điểm a Khoản 1 Điều 117, Điều 123 Bộ luật Dân sự 2015,.
Trờng hợp được Tòa tuyên Hợp đồng cầm cố vô hiệu, các bên có trách nhiệm hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo Khoản 2 Điều 131 Bộ Luật Dân sự 2015.  Trường hợp không thể hoàn trả được bang hiện vật thì bên nhận cầm cố trị giá thành tiền để trả. Khi đó, vợ anh Tâm có nghĩa vụ hoàn lại số tiền đã nhận cho bên nhận cầm cố.
Vì giao dịch trên không được sự đồng ý của anh Tâm nên không làm phát sinh nghĩa vụ chung vợ chồng theo quy định tại Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
 
 
Chị Trần Minh Ánh, hỏi về thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định Điều 202, Điều 204 Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, cụ thể:
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể về việc giải thể  của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động trong doanh nghiệp. Đồng thời, phải được niêm yết tại trụ sở chính của doanh nghiệp.
- Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp, kèm theo quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị giải thể doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán các khoản nợ.
- Hồ sơ  bao gồm:
+ Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
+ Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
+ Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ , Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời, ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp. 
 
Anh Nguyễn Văn Sơn - Móng Cái hỏi về số lượng nhà ở tối đa nước ngoài được sở hữu tại Việt Nam?
Vũ Anh Law Trả lời:
Khoản 3, Khoản 4 Điều 76 Nghị định  99/2015/NĐ-CP quy định về số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài được quyền sở hữu tại Việt nam như sau:
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ của một tòa nhà chung cư; trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có nhiều tòa nhà chung cư để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số căn hộ của mỗi tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư này.
- Trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có nhà ở riêng lẻ để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu số lượng nhà ở riêng lẻ theo quy định sau đây:
+ Trường hợp có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án đó;
+ Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 250 căn;
+ Trường hợp có từ hai dự án trở lên mà tổng số nhà ở riêng lẻ trong các dự án này ít hơn hoặc bằng 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% số lượng nhà ở của mỗi dự án.
 
Chị Trương Ái Nhi – Đông Triều hỏi: thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở trong nước?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định Khoản 1 Điều 15 Nghị định 94/2015/NĐ-CP, chị Nhi có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước theo quy định, cụ thể:
- Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh nơi thường trú và đề nghị được nhận kết quả qua đường bưu điện.
- Ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thường trú hoặc tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.
Hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 29/2016/TT-BCA bao gồm:
- 01 tờ khai Mẫu X01;
- 02 ảnh mới chụp, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng. Trẻ em dưới 09 tuổi cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ thì nộp 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm;
- Trẻ em dưới 14 tuổi nộp 01 bản sao hoặc bản chụp có chứng thực giấy khai sinh, nếu không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.
Thời hạn giải quyết là: Không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ nộp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư 29/2016/TT-BCA; Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh theo Khoản 2 Điều 8 Thông tư 29/2016/TT-BCA.
Ông Hoàng Thành Nam – Hạ Long hỏi: về thành phần hồ sơ khi sang tên xe?
Vũ Anh Law Trả lời:
Quy định về thành phần hồ sơ sang tên cho xe được quy định lần lượt tại các Điều 11, Điều 12, Điều 13 Thông tư 15/2014/TT-BCA:
Điều 11 quy định trường hợp đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA).
- Giấy chứng nhận đăng ký xe.
- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA.
- Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA.
Điều 12 quy định trường hợp đăng ký sang tên xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA).
- Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.
- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA.
Điều 13 quy định đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA).
- Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA.
- Giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA) và phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA.
- Hồ sơ gốc của xe
Ông Trần Quang Hiệp - Cô Tô hỏi về mức xử phạt đối với hành vi sử dụng, sản xuất pháo hoa?
Vũ Anh Law Trả lời:
Căn cứ Điều 4 Nghị định số 36/2009/NĐ-CP nghiêm cấm các hành vi
- Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ.
- Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa…
- Sử dụng súng, dùng vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ thay cho pháo
Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP đối với hành vi sử dụng pháo trái phéo sẽ bị xử lý như sau:
- Theo Điểm d Khoản 1, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng pháo các loại mà không được phép;
- Theo Điểm d Khỏan 4, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo
Người vi phạm có thể bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung như tịch thu tang vật theo Đểm a Khoản 8 Điều 10 167/2013/NĐ-CP
Ngoài ra, hành vi đốt pháo có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Chương II Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo.
Bà Đặng Ngọc Tuyết Mai - Cẩm Phả hỏi: tôi là lao động tự do, Chồng tôi là người nước ngoài hiện đang thường trú tại Việt Nam. Vậy, hồ sơ đăng ký kết hôn của chúng tôi bao gồm những gì?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định Điều 19 Nghị định 126/2014/NĐ-CP, vợ chồng chị Mai sẽ đăng ký kết hôn tại UBND cấp tỉnh nơi chị đang thường trú.
Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập thành 01 bộ, bao gồm:
- Tờ khai đăng ký kết hôn;
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân của chị được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ; giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của chồng chị do cơ quan có thẩm quyền của nước mà chồng chị là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ. Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy xác nhận tuyên thệ của chồng chị hiện tại không có vợ hoặc không có chồng.
- Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận  chồng chị không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của chị Mai, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú của chồng chị.
Ông Hoàng Trần Nam - Hải Dương hỏi: Hành vi lái xe ô tô, xe máy trong tình trạng đã uống rượu, bia bị xử phạt như thế nào?
Vũ Anh Law Trả lời:
Căn cứ Nghị định 46/2016/NĐ-CP, hành vi điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng đã uống rượu, bia sẽ bị xử phạt như sau:
- Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự :
+ Phạt tiền 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở;
+ Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở;
+ Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;
- Đối với người điều khiển xe máy và các loại xe tương tự:
+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở ;
+ Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.
 
Ông Phạm Hồng Thái - Hạ Long hỏi: Mức thu lệ phí môn bài đối với các tổ chức và cá nhân, hộ gia đình hoạt động, sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn  đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.
Trường hợp tổ chức không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
Tại Khoản 2 Đều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;
- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;
- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.
Doanh thu để xác định mức thu lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế TNCN theo quy định của pháp luật về thuế TNCN.
Ông Trần Ngọc Dương - Tiên Yên hỏi: Tôi có làm mất sổ bảo hiểm xã hội và thẻ Bảo hiểm y tế. Nay tôi có thể xin cấp lại không? Trình tự, thủ tục như thế nào theo quy định pháp luật hiện nay được thực hiện như thế nào?
Vũ Anh Law Trả lời:
Căn cứ Điểm 1.1 Khoản 1, Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Dương có thể được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do bị mất theo quy định pháp lật hiện hành.
Ông Dương nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan BHXH nơi ông đang đóng BHXH.
Hồ sơ bao gồm:
-  Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS kèm theo QĐ 595/QĐ-BHXH)
- Giấy tờ chứng minh để hưởng quyền lợi BHYT cao hơn theo Phụ lục 03 kèm theo QĐ 595/QĐ-BHXH.
Trường hợp đơn vị sử dụng lao động thực hiện thay ông Dương, cần làm Bảng kê thông tin theo mẫu D01-TS kèm theo QĐ 595/QĐ-BHXH.
Theo Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH, cơ quan bảo hiểm sẽ có trách nhiệm xem xét, giải quyết cho ông Dương, thời hạn không quá 10 ngày. Trường hợp phức tạp cần xác minh thì không quá 45 ngày kể từ ngày ông nộp đủ hồ sơ.
Trường hợp cấp lại thẻ BHYT thì không quá 02 ngày kể từ khi cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ nếu không có thay đỏi thông tin quy định theo Khoản 2 Điều 30 Quyết định 595/QĐ-BHXH.
Chị Lâm Thùy Anh - Mạo Khê: Tôi có chuyển nhượng QSDĐ và theo thỏa thuận tôi sẽ trả mọi khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh. Vậy, tôi phải đóng và nộp những loại thuế, phí, lệ phí nào?
Vũ Anh Law Trả lời:
Căn cứ Điểm a, Khoản 5, Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2012, chị Thùy Anh phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Theo Khoản 4 Điều 12 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cách tính thuế TNCN đối với trường hợp chị không xác định hoặc không có hồ sơ để xác định giá vốn hoặc giá mua và chứng từ hợp pháp  liên quan thì:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x thuế suất 2%.
Đối với trường hợp xác định được thu nhập tính thuế, thuế TNCN:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 25%
Bên cạnh đó, khi đăng ký biến động QSDĐ, chị phải nộp thay bên mua tiền lệ phí trước bạ với mức thu là 0,5%..
Cách tính lệ phí trước bạ:
Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp = Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ (0,5%).
Trường hợp cấp đổi hoặc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chị có thể phải nộp thêm tiền phí cấp GCNQSDĐ.
Ông Nguyễn Văn Tâm - Quảng Ninh hỏi: Tôi sinh năm 1970. Do sơ xuất tôi đã làm mất Giấy khai sinh bản gốc, nhưng vẫn còn bản sao. Nay tôi có thể xin cấp lại Giấy khai sinh bản gốc được không? Thủ tục theo quy định hiện hành như thế nào?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26  Nghị định 123/2015/NĐ-CP, ông Tâm nộp 01 hồ sơ tại UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh hoặc UBND cấp xã nơi thường trú để đăng ký lại Giấy khai sinh.
Hồ sơ bao gồm:
- Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của ông Tâm về việc đã đăng ký khai sinh nhưng không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;
- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của ông Tâm hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của ông Tâm;
- Trường hợp ông Tâm là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy trên, ông Tâm phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh, gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.
Trường hợp ông Tâm có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh.
 
Chị Đoàn Thúy Trang - Hà Nội hỏi về các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động xác định thời hạn?
Vũ Anh Law Trả lời:
Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 quy định người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn trong những trường hợp sau:
- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong HĐLĐ
- Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong HĐLĐ
- Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
- Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
- Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn mà khả năng lao động chưa được hồi phục.
 
Ông Trần Văn Bảo - Hạ Long hỏi: Tôi có một mảnh đất tại thành phố Uông Bí đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện tại tôi đã chuyển đến thành phố Hạ Long sinh sống. Giờ tôi muốn chuyển nhượng thì tôi có thể thực hiện tại một văn phòng công chứng tại Hạ Long hay không? Khi công chứng việc chuyển nhượng cần các giấy tờ gì?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo Điều 42 Luật Công chứng 2012 quy định về phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản, Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.
Thành phố Uông Bí và thành phố Hạ Long là hai thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Do vậy, ông có thể thực hiện thủ tục công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất thuộc TP Uông Bí tại một Văn phòng Công chứng tại TP. Hạ Long.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng 2012; khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, khi công chứng việc chuyển nhượng ông cần cung cấp:
+ Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 + Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu của người mua và người bán;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên và các giấy tờ liên quan (nếu có).
Chị Trần Thị Thủy Linh - Bắc Ninh hỏi: Tôi đang làm tại doanh nghiệp tư nhân, vậy mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của của tôi và doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành là bao nhiêu?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định tại Điều 5, Điều 14, Khoản 1 Điều 18, Khoản 1 Điều 22 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động sẽ có trách nhiệm đóng:
+ 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí, tử tuất;
+ 1% mức tiền lương tháng đối với bảo hiểm thất nghiệp;
+ 1,5% mức tiền lương tháng đối với bảo hiểm y tế.
Cũng theo các quy định trên, người sử dụng lao động có trách nhiệm tham gia đóng bảo hiểm cho người lao động với mức cụ thể như sau:
+ 3% mức tiền lương tháng vào quỹ ốm đau và thai sản;
+ 14% mức tiền lương vào quỹ hưu trí, tử tuất;
+ 1% mức tiền lương tháng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp;
+ 3,5% mức tiền lương tháng đối với bảo hiểm y tế;
+ 0,5 % quỹ lương đóng BHXH đối với bảo hiểm tai nạn, lao động, bệnh nghề nghiệp.
Theo đó, tổng mức đóng bảo hiểm sẽ bằng 32% mức lương phải đóng bảo hiểm, Trong đó, doanh nghiệp nới chị công tác sẽ đóng 21,5%, chị Linh đóng 10.5% tiền lương tháng đóng bảo hiểm
 
Ông Phạm Tiến Luật - Quảng Yên hỏi: Gia đình tôi có tranh chấp đất đai với hàng xóm.
Tôi đã có Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai và được Chủ tịch UBND huyện Quảng Yên giải quyết, ra Quyết định giải quyết tranh chấp trên.
Tuy nhiên, gia đình tôi không đồng ý với quyết định này của UBND huyện.
Vậy, gia đình tôi phải làm gì? Trường hợp này tôi có thể khởi kiện ra Tòa án được hay không?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3 Điều 203 Luật Đất đai 2013, trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính
Vì vậy, trường hợp không đồng ý với Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND huyện Quảng Yên, hộ gia đình ông Luật có quyền khiếu nại tới Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.
Hoặc gia đình ông Luật có thể lựa chọn cách khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015, đề nghị Tòa án xem xét lại Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND huyện Quảng Yên.
Chị Trần Diệu Linh - Ba Chẽ hỏi: Tôi hiện đang làm việc tại hai công ty: Công ty thứ nhất bắt đầu từ năm 2014 với mức lương 4.900.000 đồng/tháng và Công ty thứ hai từ năm 2016 với mức lương 3.200.000 đồng/tháng. Vậy, việc đóng bảo hiểm của tôi tại hai công ty trên sẽ được giải quyết như thế nào?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 4, Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Khoản 1, Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, khi người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dung lao động thì chỉ có đơn vị giao kết hợp đồng lao động đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Đồng thời theo quy định tại Khoản 1, Điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH, người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất tham gia bảo hiểm y tế.
Đối với trường hợp của chị, theo hợp đồng ký kết tại công ty thứ nhất có mức tiền lương cao hơn. Do vậy, Công ty thứ nhất sẽ có trách nhiệm tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế  cho chị Linh.
Đông thời, Công ty thứ hai sẽ có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế cho chị Linh.
Ông Phạm Văn Thái - Đông Triều hỏi về các trường hợp không được trích khấu hao tài sản cố định của Doanh nghiệp?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sửa dung và trích khấu hao tài sản  cố định của Bộ Tài chính thì tất cả các tài sản cố định của Doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những tài sản cố định sau:
TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
- TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.
- TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
- TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
- TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).
- TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.
 
Chị Phạm Thị Yến - Đầm Hà: năm 2005, tôi nhận chuyển nhượng đất từ chị B. Tôi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và đã được cấp GCNQSDĐ mới. Tuy nhiên, năm 2016, UNBD huyện lại ra Thông báo thu hồi lại GCN đã cấp với lý do GCNQSDĐ trước đây của chị B cấp sai trình tự?
Trường hợp này, UBND huyện xử lí như vậy có đúng không?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định tại Đểm d Khoản 2 Điều 106 Luật đất đai 2013 và Khoản 5 Điều 87 Nghị định 43/NĐ-CP: Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Các trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật bao gồm: cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dung đất hoặc thời gian sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Như vậy, đối với trường hợp của chị, đất do chuyển nhượng mà có. Đồng thời, sai phạm xảy ra trong quá trình cấp Gấy chứng nhận trước đây cho gia đình chị B đối với trường hợp này, gia đình chị sẽ không bị thu hồi Giấy chứng nhận.
Thông báo thu hồi của UBND huyện là trái pháp luật.
Để yêu cầu UBND xem xét lại quyết định trên, chị có thể viết đơn khiếu nại về hành vi hành chính trên của UBND theo quy định Luật Khiếu nại 2011.
 
Bà Văn Thị Hải – Hải Phòng hỏi: Tôi có 3 người cháu, trong đó có một cháu trai 6 tuổi. Nay, do mâu thuẫn tôi muốn để lại toàn bộ tài sản của mình cho các cháu mà không cho con có được không? Căn cứ vào những quy định pháp luật nào?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định tại Điều 609 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.”
Bà Hải có quyền lập di chúc, định đoạt tài sản của mình và để lại tài sản của mình cho những người thừa kế mình muốn.
Cần lưu ý, tường hợp bà H có con  chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con đã thành niên mà không có khă năng lao động thì những người này vẫn được hưởng di sản của bà bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo quy định tại điều 644 Bộ luật Dân sự 2015.
Ngoài ra, bố, mẹ là người đại diệntheo pháp luật của con chưa thành niên. Vì vậy, nếu sau khi bà Hải mất và cháu trai của bà vẫn chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi) thì phần di sản bà để lại cho cháu sẽ do bố, mẹ cháu (các con bà Hải) quản lí cho đến khi cháu đủ 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 điều 136 Bộ luật Dân sự 2015, điều 75 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.
 
Chị Phạm Thị Hương - Quảng Yên hỏi về các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dung đất và tài sản khác gắn liền với đất không phải nộp tiền sử dung đất?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định tại điều 100 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất  nếu có một trong số các tài liệu:
- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;
- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993  được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;
- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
- Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.
 
Anh Nguyễn Văn Việt – Thái Bình hỏi như sau: Tôi đang làm việc tại Công ty X theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tôi được Công ty cử đi nước ngoài đào tạo và có ký bản cam kết sẽ làm việc tối thiểu 5 năm tại Công ty sau khi về nước. Làm được 2 năm sau khi đào tạo, tôi muốn xin nghỉ việc để chuyển sang đơn vị khác. Vậy tôi có phải bồi thường chi phí đào tạo cho Công ty không?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Bộ luật Lao động 2012,  Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật sẽ phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người  sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật Lao động 2012.
Do đó, trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động 2012, anh Nguyễn Văn Việt có nghĩa vụ hoàn trả chi phí đạo tạo do Công ty X đã chi trả.
Nếu anh Việt đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động đúng quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 hoặc các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, cần căn cứ vào nội dung Bản cam kết anh Việt và Công ty X đã ký kết để xác định trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo.
Trường hợp các bên không thỏa thuận về việc bồi hoàn chi phí đào tạo khi chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn, anh Việt không phải hoàn trả các chi phí đạo tạo ở nước ngoài cho Công ty và ngược lại.
Chị Hoàng Thị Tâm - Lâm Đồng hỏi: Trước và sau khi kết hôn vợ chồng tôi không có thỏa thuận gì về tài sản chung. Hiện nay, vợ chồng tôi muốn ly hôn thì vấn đề tài sản của gia đình sẽ được giải quyết như thế nào?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014,  nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn:
- Trước tiên sẽ ưu tiên sự thỏa thuận của vợ, chồng.
- Trong trường hợp không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai người, Tòa án sẽ phân chia tài sản theo quy định của pháp luật.
Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi. Tuy nhiên có tính đến các yếu tố sau:
- Hoàn cảnh gia đình của vợ chồng;
- Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
- Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
Bên cạnh đó, căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của gia đình chị Tâm, Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật Tố tụng và pháp luật Hôn nhân - Gia đ