Hỏi đáp pháp luật

BIên bản họp đại hội đồng cổ đông không có chữ ký của chủ toạ và thư ký

Trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông mà biên bản họp không có chữ ký của chủ tọa và thư ký vì họ từ chối thì có hiệu lực không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

-            Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

·            Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

·            Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

·            Chương trình và nội dung cuộc họp;

·            Họ, tên chủ tọa và thư ký;

·            .....

·            Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

-            Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

Theo đó, trường hợp biên bản họp Đại hội đồng cổ đông không có chữ ký của chủ tọa và thư ký thì vẫn có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định. Ngoài ra, trong biên bản phải ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

Đây cũng chính là quy định đáng chú ý của Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật cũ. Trước đây, theo Điểm i Khoản 1 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014 yêu cầu biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải có chữ ký của chủ toạ và thư ký.

Xem thêm tin khác...