Hỏi đáp pháp luật

Chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trường hợp cơ sở khám chữa bệnh phải cách ly y tế như thế nào

Hỏi: Hướng dẫn chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trường hợp cơ sở khám chữa bệnh phải cách ly y tế?

Vũ Anh Law Trả lời:

Ngày 24/04/2020, Bộ Y tế có có Công văn 2276/BYT-BH về việc sửa đổi khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH ngày 17/04/2020 hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, hướng dẫn chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trường hợp cơ sở khám chữa bệnh phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở KCB phải cách ly y tế hoặc cơ sở KCB nằm trong khu vực cách ly y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi tắt là cơ sở KCB phải cách ly y tế):

- Đối với người có thẻ BHYT thuộc đối tượng phải cách ly y tế nêu tại khoản 1 Công văn 2146/BYT-BH:

  · Ngân sách nhà nước chi trả:

    o         Chi phí KCB đối với bệnh do COVID-19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…. theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

    o         Phần cùng chi trả chi phí KCB BHYT đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT;

    o        Chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT;

    o        Chi phí thực hiện cách ly y tế.

  ·  Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến cho đến ngày khỏi bệnh được tổng kết bệnh án ra viện, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định.

- Đối với người có thẻ BHYT không thuộc đối tượng phải cách ly y tế nêu tại khoản 1 Công văn 2146/BYT-BH ngày 24/04/2020.

Chi phí KCB BHYT (bao gồm cả tiền giường) thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT. Trường hợp người bệnh được tổng kết ra viện trước ngày hết cách ly thì chi phí KCB tính đến ngày được tổng kết ra viện.

Xem thêm tin khác...