Hỏi đáp pháp luật

Có cần gửi thông báo tới Cơ quan thuế khi tự trích khấu hao TSCĐ

Khi doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp thì có cần gửi thông báo trực tiếp đến thuế không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như sau: Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

Như vậy nếu doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao thì phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện. 

Lưu ý: Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Xem thêm tin khác...