Hỏi đáp pháp luật

Đang thử việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Chị Bùi Thị Hồng Lan - Cô Tô hỏi: Sau khi chấm dứt HĐLĐ với đơn vị cũ, tôi có làm thủ tục và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nay nếu tôi ký hợp đồng thử việc với đơn vị mới có bị chấm dứt trợ cấp thất nghiệp không?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp có việc làm. Bao gồm:

- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

Trường hợp chị Lan đang ký HĐ thử việc (thời hạn dưới 03 tháng) thì không  được coi là có việc làm theo Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Do đó, trong thời gian thử việc chị Lan vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

Xem thêm tin khác...