Hỏi đáp pháp luật

Điều kiện để được công nhận tổ chức tôn giáo

Anh Hoàng Thái Minh - Vân Đồn hỏi: Điều kiện để một tổ chức được công nhận là tổ chức tôn giáo theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành là gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 21 Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016, điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo gồm:

- Tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được công nhận;

- Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo;

- Có hiến chương theo quy định tại Điều 23 của Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016;

- Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

- Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương;

- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

- Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Tổ chức đủ điều kiện nêu trên gửi hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Thành phần hồ sơ đề nghị theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016.

Xem thêm tin khác...