Hỏi đáp pháp luật

Giá đất tính tiền sử dụng đất được quy định như thế nào?

Chị Dương Hoàng Yến - Cẩm Phả: Xin cho hỏi, cách xác định giá đất để tính quyền sử dụng đất quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP giá đất tính thu tiền sử dụng đất được tính như sau:

- Giá đất theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.

- Giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư trong các trường hợp :

+ Xác định tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại

+ Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Giá đất cụ thể tính theo phương pháp hệ số điều chỉnh theo các trường hợp tại Điểm c, Khoản 3, Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Xem thêm tin khác...