Hỏi đáp pháp luật

Giải thể công ty?

Công ty cổ phần thành lập từ cuối tháng 12/2018 đến nay là tháng 3/2021. Các cổ đông vì mâu thuẫn 1 số vấn đề trong công ty nên nhiều cổ đông đều có ý kiến giải thể công ty, như vậy có làm thủ tục giải thể được không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

- Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

=> Theo quy định nêu trên thì việc giải thể công ty cổ phần căn cứ vào nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông chứ không phải là ý kiến của cổ đông.

(Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần - Khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020).

Do đó, nếu chỉ dựa trên ý kiến của các cổ đông và công ty không rơi vào các trường hợp còn lại theo quy định nêu trên thì không đủ điều kiện để giải thể.

Xem thêm tin khác...