Hỏi đáp pháp luật

Giao dịch liên kết của doanh nghiệp

Giao dịch liên kết của doanh nghiệp là gì? Giao dịch giữa cá nhân với công ty có thể coi là giao dịch liên kết hay không? Căn cứ pháp lý của việc này?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì “Giao dịch liên kết” là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về các bên có quan hệ liên kết như sau:

·           Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

o     Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

o     Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

·           Các bên liên kết tại khoản 1 Điều này được quy định cụ thể như sau:

o     Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;

o     Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;

Như vậy trong trường hợp cá nhân kiểm soát 1 hoặc nhiều doanh nghiệp thông qua phần vốn góp của mình vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp thì giao dịch trong quá trình sản xuất, kinh doanh (được liệt kê ở Điều 4 Nghị định 20/2017/NĐ-CP) giữa cá nhân này và công ty là giao dịch liên kết.

Xem thêm tin khác...