Hỏi đáp pháp luật

Người lao động phải làm gì để không bị khấu trừ 10% thuế TNCN?

Người lao động phải làm gì để không bị khấu trừ 10% thuế TNCN?
Vũ Anh Law Trả lời:

Điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân...

Như vậy, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động có thu nhập từ tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên sẽ bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân. Để không bị khấu trừ 10% thuế TNCN thì họ phải làm bản cam kết 02.

Cá nhân được làm cam kết 02/CK-TNCN phải đáp ứng đồng thời cả 4 điều kiện sau đây:

-            Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng;

-            Có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên;

-            Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế;

-            Cá nhân phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Xem thêm tin khác...