Hỏi đáp pháp luật

Nội quy lao động

Hỏi: Công ty tôi làm việc có 20 người có cần nội quy lao động không? Nếu không có nội quy lao động thì bị phạt bao nhiêu?

Vũ Anh Law Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 19 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Người sử dụng lao động sử dịng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Như vậy công ty bạn có 20 người lao động nên phải có nội quy lao động ban hành bằng văn bản.

Điểm a Khoản 2 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây, trong đó có hành vi:

·            Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên.

Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này quy định:

·            Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều 6; khoản 3, 4, 6 Điều 12; khoản 2 Điều 24; khoản 1 Điều 25; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 26; khoản 5 Điều 40; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 41; khoản 2, 4 Điều 42; khoản 1, 2 Điều 43; các khoản 1, 2, 3 Điều 44; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 45 của Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, trường hợp công ty sử dụng từ 10 lao động trở lên mà không có nội quy lao động bằng văn bản thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng – 20 triệu đồng.

Xem thêm tin khác...