Hỏi đáp pháp luật

Nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

ị Phạm Hoài Thương - Tiên Yên: hỏi về quy định nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật hiện hành?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 87   Luật Sở hữu trí tuệ 2009, tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp. 
Tổ chức, cá nhân Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Căn cứ Điều 100 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009, Điểm 7 Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, Khoản 7 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây:
- Tờ khai đăng ký theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
- Tài liệu, vật mẫu thông tin đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký. Đối với nhãn hiệu là mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu ;
- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin trong đơn, Cục Sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu người nộp đơn trong thời hạn 01 tháng, phải nộp các tài liệu quy định tại Điểm 37.3 Mục 5 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (sửa đổi tại Khoản 31 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).
 

Xem thêm tin khác...