Hỏi đáp pháp luật

Quy định nội dung của Séc

Chị Phạm Thị Bình - Hạ Long: Công ty tôi có đăng ký mua Séc của một Ngân hàng tại địa phương. Xin cho hỏi một tờ Séc có giá trị phải đảm bảo các quy định về hình thức như thế nào?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 58, Luật Công cụ chuyển nhượng 2005, tờ Séc có giá trị phải đảm bảo các nội dung sau:

-  Mặt trước séc có các nội dung sau đây:

+ Từ "Séc" được in phía trên séc;

+ Số tiền xác định;

+ Tên của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là người bị ký phát;

+ Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân của người thụ hưởng được người ký phát chỉ định hoặc yêu cầu thanh toán séc theo lệnh của người thụ hưởng hoặc yêu cầu thanh toán séc cho người cầm giữ;

+ Địa điểm thanh toán;

+ Ngày ký phát;

+ Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân và chữ ký của người ký phát.

Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức cung ứng séc có thể đưa thêm những nội dung khác mà không làm phát sinh thêm nghĩa vụ pháp lý của các bên như số hiệu tài khoản mà người ký phát được sử dụng để ký phát séc, địa chỉ của người ký phát, địa chỉ của người bị ký phát và các nội dung khác.

Mặt sau của séc được sử dụng để ghi các nội dung chuyển nhượng séc.

Số tiền ghi bằng số trên séc phải bằng với số tiền ghi bằng chữ trên séc. Nếu số tiền ghi bằng số khác với số tiền ghi bằng chữ thì séc không có giá trị thanh toán.

Xem thêm tin khác...