Hỏi đáp pháp luật

Quy định về việc sử dụng nhà văn hóa

Chị Trần Hà Trang - Hạ Long hỏi: Hiện nay, khu phố của tôi có một nhà văn hóa lớn. Tầng 2 thường xuyên không sử dụng đến, rất lãng phí, tổ trưởng khu phố dự kiến cho thuê tầng 2 để kinh doanh. Xin hỏi sử dụng nhà văn hóa như vậy có được không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 3 Điều 2 Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định chức năng của nhà văn hóa như sau:

- Góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn thôn.

- Nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở thôn.

Cơ quan có thẩm quyền ở địa phương có trách nhiệm cấp đất xây dựng Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo quy hoạch đã được duyệt và sử dụng đúng mục đích Khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, việc tổ trưởng khu phố chị Trang dự kiến cho thuê nhà văn hóa làm địa điểm kinh doanh là không đúng chức năng của nhà văn hóa, thẩm quyền quản lý, trái quy định pháp luật.

Xem thêm tin khác...