Hỏi đáp pháp luật

Quyền và nghĩa vụ của người bệnh theo quy định?

  

Chị Hoàng Thị Phương - Hà Nội hỏi như sau:  Người bệnh có các quyền và nghĩa vụ gì theo quy định pháp luật hiện hành?

 

  
Vũ Anh Law Trả lời:
   

Theo Điều 7 đến Điều 13 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, người bệnh có các quyền sau đây:
- Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế tại Điều 7;

- Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư tại Điều 8;

- Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh  Điều 9;

- Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh Điều 10;

- Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh Điều 11;

- Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Điều 12;
- Quyền của người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi Điều 13.

Ngoài ra, người bệnh có nghĩa vụ  quy định từ Điều 14, Điều 15, Điều 16 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, bao gồm:

- Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề: Tôn trọng và không được có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề và nhân viên y tế khác.

- Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh .
- Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

 


 

  

Xem thêm tin khác...