Hỏi đáp pháp luật

Tài sản công trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ông Trần Thái Anh - Hà Nội: Tôi là kế toán của một trường cấp ba công lập. Hiện nay, tôi đang gặp vướng mắc về việc xác định tài sản công trong Nhà trường. Xin được hỏi, tài sản công theo quy định pháp luật hiện hành được hiểu như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017, tài sản công được hiểu là: Tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

Tài sản công trong trường học, đơn vị sự nghiệp công lập được xác định hình thành từ các nguồn sau:

- Tài sản công bằng hiện vật do Nhà nước giao theo quy định áp dụng đối với cơ quan nhà nước tại Điều 29 của Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017;

-  Tài sản được đầu tư xây dung, mua sắm từ ngân sách nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khấu hao tài sản, nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật

-Tài sản được hình thành từ nguồn vốn vay, vốn huy động, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Xem thêm tin khác...