Hỏi đáp pháp luật

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Anh Nguyễn Quang Dũng: Trường hợp nào Công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp nào? Trường hợp nào thì chỉ thực hiện nội dung thông báo
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 29, Khoản 1, Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, gồm:

 1. Tên và mã số doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

4. Vốn điều lệ.

Khi thay đổi thông tin một trong các trường hợp sau, Công ty làm thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- Thay đổi các ngành, nghề kinh doanh;

-  Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

-  Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm tin khác...