Hỏi đáp pháp luật

Thời điểm chi trả cổ tức trong Công ty Cổ phần

Theo quy định tại Điều lệ công ty cổ phần, ĐHĐCĐ quyết định mức cổ tức hàng năm, còn HĐQT quyết định thời điểm chi trả. Vậy sau khi có nghị quyết về việc chi trả cổ tức thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định thay đổi thời điểm chi trả cổ tức hay không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 4 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định

Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Điều 149 Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Như vậy, khi điều lệ công ty cho phép Hội đồng quản trị quyền quyết định thời điểm chi trả cổ tức thì Hội đồng quản trị có quyền điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức phải đảm bảo cho việc cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Xem thêm tin khác...