Hỏi đáp pháp luật

Thời điểm nộp báo cáo sử dụng lao động

Em là nhân sự của một công ty về tư vấn xây dựng muốn hỏi báo cáo sử dụng lao động thường công ty phải nộp vào thời điểm nào? Có quy định ngày cụ thể không?
Vũ Anh Law Trả lời:

-            Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:

·            Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

-            Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình thay đổi về lao động trong trường hợp người sử dụng lao động gửi báo cáo bằng bản giấy để cập nhật đầy đủ thông tin theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

-            Như vậy, định kỳ 06 tháng thì trước ngày 05/06 thì doanh nghiệp phải báo tình hình thay đổi lao động tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Bạn căn cứ quy định trên để thực hiện đúng.

Xem thêm tin khác...