Hỏi đáp pháp luật

Thuế suất với các đơn vị sự nghiệp công lập

Chị Phạm Ánh Dương - Hạ Long: Quy định của pháp luật hiện hành, đơn vị sự nghiệp công lập có doanh thu hoạt động nhưng không xác định được chi phí có phải đóng thuế TNDN không? Nếu có mức thuế suất cụ thể là bao nhiêu?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2008, người nộp thuế thu nhập doanh là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định, trong đó bao gồm các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam .

Trường hợp có doanh thu hoạt động nhưng không xác định được chi phí, các đơn vị sự nghiệp công lập kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định tại Khoản 5, Điều 11 Nghị định 218/2013/NĐ-CP cụ thể:

Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%. Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật áp dụng mức thuế là 2%

+ Đối với kinh doanh hàng hóa là 1%;

+ Đối với hoạt động khác là 2%.

Xem thêm tin khác...