Hỏi đáp pháp luật

Tính thuế TNCN đối với tiền ăn ca?

Công ty tôi là công ty tư nhân mỗi tháng có chi 650.000 đồng tiền ăn giữa ca cho công nhân. Vậy thì tiền này tôi có bị tính thuế thu nhập cá nhân không ạ?
Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định như sau:

...

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.
Căn cứ quy định trên, các khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn hoặc chi tiền nhưng không quá mức quy định thì sẽ không phải chịu thuế thu nhập. Đối chiếu thông tin cung cấp thì công ty chi 650.000 đồng/tháng tiền ăn giữa ca thì chị không phải đóng thuế TNCN. 

Xem thêm tin khác...