Hỏi đáp pháp luật

Từ 2021, những tài liệu Doanh nghiệp cần lưu trữ

Theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, từ năm 2021 thì về doanh nghiệp nói chung phải lưu trữ những tài liệu nào?
Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Luật Doanh nghiệp 2020 (hiệu lực 01/01/2021) quy định về chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp:

Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây:

·           Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông;

·           Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; giấy phép và giấy chứng nhận khác;

·           Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;

·           Phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp;

·           Bản cáo bạch để chào bán hoặc niêm yết chứng khoán;

·           Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán;

·           Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.

Xem thêm tin khác...