Hỏi đáp pháp luật

Xử lý kỉ luật Đảng viên trường hợp sinh con thứ ba trở lên

   

Bà Trần Thị Bình - Hải Dương hỏi như sau: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên bị xử lý như thế nào?

   
Vũ Anh Law Trả lời:
        

Theo quy định tại Điều 27 Quy định số 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia định cụ thể:

- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba Thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: 
+ Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

+ Khai báo, xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ, chồng, con để thực hiện không đúng quy định, rốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.
- Một số trường hợp theo Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW thì không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

 
  
  
  

Xem thêm tin khác...