Dịch vụ của chúng tôi

Thẩm định phương tiện vận tải

Thẩm định phương tiện vận tải là việc đánh giá, hoặc việc đánh giá lại giá trị tài sản cho phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định...
Xem chi tiết

Thẩm định mua sắm tài sản

Thẩm định mua sắm tài sản trong bất kỳ một đơn vị tổ chức hay một cơ quan nào là điều vô cùng cần thiết. Từ đó mà việc thẩm định mua sắm tài sản...
Xem chi tiết

Thẩm định máy móc thiết bị

Thẩm định giá máy móc thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày thẩm định giá tại một...
Xem chi tiết

Xác Định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá trị doanh nghiệp là xác định giá trị hiện hữu, tiềm năng của một doanh nghiệp; điều tra, đánh giá các hoạt động, tài sản, khoản nợ của công ty trong các trường hợp doanh...
Xem chi tiết

Thẩm định đầu tư

Thẩm định giá dự án đầu tư là thẩm định, ước tính giá trị, mức độ hợp lý và hiệu quả, tính khả thi của dự án… giúp các chủ đầu tư, doanh nghiệp quyết định đúng đắn trong việc sử...
Xem chi tiết

Thẩm định giá bất động sản

Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch bất động sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong...
Xem chi tiết