Thẩm định đầu tư

Thẩm định giá dự án đầu tư là thẩm định, ước tính giá trị, mức độ hợp lý và hiệu quả, tính khả thi của dự án… giúp các chủ đầu tư, doanh nghiệp quyết định đúng đắn trong việc sử dụng vốn để đầu tư thực hiện dự án.