Xác Định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá trị doanh nghiệp là xác định giá trị hiện hữu, tiềm năng của một doanh nghiệp; điều tra, đánh giá các hoạt động, tài sản, khoản nợ của công ty trong các trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa, thay đổi cơ cấu, thành lập và giải thể…