Thời sự pháp luật

8 việc doanh nghiệp cần phải làm trong tháng 10/2019


  

1. Trước ngày 03/10/2019: Thông báo tình hình biến động lao động tháng 9/2019 (Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).

2. Hạn cuối ngày 20/10/2019: Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 9/2019 (nếu có) đối với các doanh nghiệp khai thuế theo tháng (Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

3. Hạn cuối ngày 20/10/2019: Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 9/2019 (nếu có) đối với các doanh nghiệp khai thuế theo tháng (Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT).

4. Hạn cuối ngày 20/10/2019: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

5. Hạn cuối ngày 31/10/2019: Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng (Khoản 1 Điều 7 Quy trình kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH).

6. Cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ: Đóng kinh phí công đoàn, dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 02% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn.

7. Hạn cuối  ngày 30/10/2019: Nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế  tự in trên máy vi tính. (Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC)

8. Hạn cuối  ngày 30/10/2019: Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý theo quy định tại Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC.

 

 

Xem thêm tin khác...