Thời sự pháp luật

Cấm phân biệt trường công, trường tư khi tuyển công chức

 
Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, bổ sung quy định các cơ quan không được phân biệt loại hình đạo tạo văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập khi tuyển công chức tại Điều 4 Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, việc thi tuyển công chức sẽ được thực hiện theo vòng thi:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm kiến thức chung, ngoài ngữ, tin học được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.

Trường hợp cơ quan không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tình thì thi trắc nghiệm trên giấy.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành.

Cơ quan, tổ chức đã được phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức trước ngày 29/11/2018 thì được tiếp tục thực hiện trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định 161 có hiệu lực.

Bên cạnh đó, Nghị định 161/2018/NĐ-CP còn sửa đổi điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức. Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Nghị định 161/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019.

Tác giả: Ban Truyền thông

Xem thêm tin khác...