Thời sự pháp luật

Hướng dẫn nộp C/O khi hạn nộp trùng với ngày nghỉ, ngày lễ

 
Đây là nội dung tại Công văn số 2030/TCHQ-GSQL về nộp bổ sung C/O quá thời hạn của Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan nhận được một số vướng mắc của Hải quan, doanh nghiệp về việc nộp bổ sung C/O quá thời hạn “30 ngày” do trùng ngày nghỉ, ngày lễ trong quá trình làm thủ tục hải quan.  Theo đó, hướng dẫn việc nộp bổ sung C/O quá thời hạn “30 ngày” do trùng ngày nghỉ, ngày lễ trong quá trình làm thủ tục hải quan như sau:

- Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại:
+ Điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư  số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Công văn 7491/TCHQ-GSQL ngày 20/12/2018 và Công văn 4943/TCHQ-GSQL ngày 23/8/2018 của Tổng cục Hải quan

Theo đó, thời hạn “30 ngày” kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan” được tính theo lịch.

+ Trường hợp trong thời hạn “30 ngày” trùng ngày nghỉ, ngày lễ trong quá trình làm thủ tục hải quan, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Công văn số 2030/TCHQ-GSQL được Tổng Cục Hải Quan Bộ Tài Chính ban hành ngày 08/4/2019 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Xem thêm tin khác...