Thời sự pháp luật

Những lưu ý về thuế đối với DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh

 
Ngày 12/03/2019, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 786/TCT-KK về việc hướng dẫn chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp mới mã số doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế của hộ kinh doanh chấm dứt hiệu lực (bao gồm toàn bộ mã số thuế 10 số của hộ kinh doanh và các mã số thuế 13 số địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh trên toàn quốc); mã số thuế của hộ kinh doanh khi chấm dứt hiệu lực vẫn được tiếp tục sử dụng làm mã số thuế cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh.

Về hoàn thành nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh:

- Hộ kinh doanh phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

- Trường hợp hộ kinh doanh không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh (người đại diện hộ kinh doanh) phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

Công văn 786/TCT-KK có hiệu lực kể từ thời điểm ban hành (ngày 12/3/2019).

Tác giả: Ban Truyền thông

Xem thêm tin khác...