Thời sự pháp luật

Quản lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa

 
Ngày 26/08/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được xem xét xử lý rủi ro trong 05 trường hợp sau:

- Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký do các nguyên nhân như: Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn; Rủi ro chính trị, chiến tranh.

- Khách hàng bị phá sản theo quy định hiện hành;

- Khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký do: Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng;

- Gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.

- Khách hàng có khoản nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) theo kết quả phân loại nợ quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 4 Nguyên tắc quản lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng, việc xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc theo quy định tại Khoản 1, Điều 37 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ, việc xem xét xử lý khoản nợ bị rủi ro được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:

+ Khoản nợ thuộc phạm vi xử lý rủi ro theo quy định tại Điều 1 Thông tư 57/2019/TT-BTC;

+ Khoản nợ của khách hàng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng bị rủi ro do một trong các trường hợp quy định tại Điều 7 Thông tư 57/2019/TT-BTC.

 Việc xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào mức độ thiệt hại, trường hợp dẫn đến rủi ro quy định tại Điều 7 của Thông tư này, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và phương án trả nợ của khách hàng.

Một khoản nợ của khách hàng có thể được áp dụng một hoặc đồng thời nhiều biện pháp xử lý rủi ro theo quy định tại Thông tư này.

Thời điểm xem xét xử lý rủi ro theo Thông tư 57/2019/TT-BTC được quy định:

+ Đối với việc xem xét xử lý rủi ro thuộc thẩm quyền xử lý của Quỹ bo lãnh tín dụng: Thời điểm xem xét xử lý rủi ro được thực hiện sau khi Quỹ bảo lãnh tín dụng nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro của khách hàng hoặc khi xảy ra các trường hợp rủi ro mà Quỹ bảo lãnh tín dụng phải xử lý tài sản bảo đảm.

+ Đối với việc xem xét xử lý rủi ro thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh): Thời điểm xem xét xử lý rủi ro được thực hiện theo từng đợt, tối thiểu sáu (06) tháng/lần trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Quỹ bảo lãnh tín dụng.

Các biện pháp xử lý rủi ro đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:

- Cơ cấu nợ:

+ Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ;

+ Gia hạn nợ.

-  Khoanh nợ.

-  Xử lý tài sản bảo đảm.

-  Bán nợ.

-  Xóa nợ lãi.

- Xóa nợ gốc.

Bên cạnh đó, Thông tư 57/2019/TT-BTC cũng quy định về việc sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh để xử lý rủi ro đối với biện pháp xóa nợ gốc, bán nợ (trong trường hợp giá bán nợ thấp hơn giá trị sổ sách phần nợ gốc của khoản nợ) theo quy định.

Thông tư 57/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

Xem thêm tin khác...