Thời sự pháp luật

Quy định mới hướng dẫn Luật Quy hoạch 2017

 
Ngày 07/05/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 40, 41 và Điều 49 của Luật Quy hoạch năm 2017.

Trong đó, Nghị định quy định chi tiết về điều kiện đối với các chuyên gia tại tổ chức tư vấn lập quy hoạch như sau:

- Có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn là chủ nhiệm dự án quy hoạch:

+ Có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành;

+ Đã chủ trì lập từ 01 quy hoạch hoặc trực tiếp tham gia lập từ 02 quy hoạch cùng cấp trở lên;

- Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chủ trì lập hợp phần quy hoạch hoặc nội dung quy hoạch:

+ Có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành hợp phần quy hoạch

+ Đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 quy hoạch cùng cấp.

Trường hợp quy hoạch quốc gia lần đầu tiên được lập tại Việt Nam, chuyên gia tư vấn chủ trì lập hợp phần quy hoạch hoặc nội dung quy hoạch đối với quy hoạch ngành quốc gia phải đảm bảo:

+ Có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến hợp phần quy hoạch hoặc nội dung quy hoạch cần lập;

+ Đã chủ trì lập ít nhất 01 quy hoạch hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 02 quy hoạch cấp vùng hoặc quy hoạch được lập cho phạm vi lưu vực sông liên tỉnh.

Nghị định 37/2019/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 07/5/2019.

Xem thêm tin khác...