Thời sự pháp luật

Quy định mới về thành viên tổ hợp tác

 
Ngày 10/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác theo Điều 7 của Nghị định thì Thành viên tổ hợp tác phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Cá nhân là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định từ Điều 16 đến Điều 24 Bộ luật dân sự, quy định của Bộ luật lao động và pháp luật khác có liên quan.

+ Tổ chức là pháp nhân Việt Nam, thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có năng lực pháp luật phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của tổ hợp tác.

+ Tự nguyện gia nhập và chấp thuận nội dung hợp đồng hợp tác.

+ Cam kết đóng góp tài sản, công sức theo quy định của hợp đồng hợp tác.

+ Điều kiện khác theo quy định của hợp đồng hợp tác.

Thành viên tổ hợp tác có những quyền lợi đáng chú ý:

+ Được hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ hoạt động của tổ hợp tác.

+ Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng hợp tác, quản lý, giám sát hoạt động của tổ hợp tác.

+ Rút khỏi tổ hợp tác khi có lý do chính đáng và được sự đồng ý của hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng số thành viên tổ hợp tác hoặc theo điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác.

+ Các quyền khác theo quy định của hợp đồng hợp tác và pháp luật có liên quan.

Nghĩa vụ của thành viên tổ hợp tác

Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động của tổ hợp tác. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Thực hiện các quy định trong hợp đồng hợp tác theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và bảo đảm lợi ích chung của tổ hợp tác.

Nghị định 77/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/11/2019.

Xem thêm tin khác...