Thời sự pháp luật

Quy định về thời hạn lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay

 


Ngày 25/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Theo đó, thời hạn lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay được quy định như sau:

-            Thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay là không quá 03 tháng;

-          Thời hạn này sẽ không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cảng hàng không, sân bay.

-            Thời hạn lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay theo nhiệm vụ lập quy hoạch được duyệt;

-            Thời hạn này không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời, Nghị định 05 quy định căn cứ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay như sau:

-            Quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh có liên quan, bảo đảm:

·            Phù hợp với các quy hoạch cao hơn;

·            Phù hợp với quy hoạch chung đô thị trong trường hợp vị trí xây dựng cảng hàng không, sân bay năm trong phạm vi ranh giới hành chính đô thị;

-            Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

-            Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước.

Nghị định 05/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/03/2021.

Xem thêm tin khác...