Thời sự pháp luật

Quy định về tiêu chí của Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

 

Ngày 22/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 33/2019/TT-BCT quy định Hệ thống tiêu chí của chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Theo đó, bao gồm:

1. Tiêu chí xây dựng, thẩm định, phê duyệt đề án thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (Chương trình)

- Đề án phải phù hợp với các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 16 Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.

- Đề án phải đáp ứng được một trong các mục tiêu:

+ Nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của thương hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư;

+ Nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chí của Chương trình;

+ Quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam..

Đề án được thẩm định theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng chỉ số đánh giá trong tiêu chí quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư.

Đề án đủ điều kiện xét phê duyệt là đề án có tổng điểm thẩm định đạt từ 80 điểm trở lên, trong đó mỗi tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 4 có điểm đạt từ 60% trở lên.

Trên cơ sở dự toán chi ngân sách cho Chương trình được Bộ Tài chính thông báo hàng năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định phê duyệt đề án theo nguyên tắc tổng kinh phí thực hiện các đề án không vượt quá tổng dự toán được giao.

2. Tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

a) Là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam theo quy định của pháp luật;

b) Sản phẩm, hàng hóa được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

2. Tiêu chí đối với doanh nghiệp có sản phẩm đăng ký xét chọn

- Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

- Là chủ sở hữu văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ của sản phẩm đăng ký xét chọn;

- Có thời gian hoạt động tối thiểu từ 02 năm liên tiếp trước năm xét chọn;

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh, bảo vệ môi trường, lao động, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ về tài chính, thuế và các nghĩa vụ khác đối với ngân sách nhà nước.

Việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được thực hiện theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 1.000. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng chỉ số đánh giá trong tiêu chí quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư. Cụ thể:

- Tiêu chí 1: Chất lượng (300 điểm);

- Tiêu chí 2: Đổi mới, sáng tạo (180 điểm);

- Tiêu chí 3: Năng lực tiên phong (520 điểm).

Tổng điểm quy định để một sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam là từ 650 điểm trở lên và điểm mỗi tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 7 đạt từ 60% trở lên.

Thông tư số 33/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 08/01/2020.

Xem thêm tin khác...