Thời sự pháp luật

Thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn vệ sinh lao động

 
Ngày 26/11/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH quy định về khái niệm thanh tra vào ban đêm: Là việc cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra tại đơn vị sử dụng lao động vào giờ làm việc ban đêm theo quy định của Bộ luật Lao động còn thanh tra ngoài giờ hành chính: Là việc cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra tại đơn vị sử dụng lao động ngoài giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước (không bao gồm thanh tra vào ban đêm).

Để đảm bảo hiệu quả của hoạt động thanh tra về lao động, an toàn vệ sinh lao động Thông tư 20/2018 quy định cụ thể về cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan tại trung ương và địa phương khi khi có căn cứ cho rằng thông tin tiếp nhận về vụ việc xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính là có cơ sở và nếu để vụ việc tiếp diễn có thể ảnh hưởng đến quyền hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng người lao động, cụ thể:

+ Cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở Trung ương với cơ quan chức năng ở Trung ương tại Điều 6 thì Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo đến các cơ quan chức năng có liên quan ở Trung ương;

+ Cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp Trung ương và địa phương tại Điều 7 là không cần thiết phải thành lập đoàn thanh tra cấp Trung ương thì Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kịp thời bằng văn bản hoặc qua điện thoại, thư điện tử, fax đến Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi xảy ra vụ việc để thực hiện thanh tra.

+ Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tại địa phương tại Điều 8 hoặc khi nhận được chỉ đạo của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì bằng cách nhanh nhất, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo đến các cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương, cơ quan công an và chính quyền địa phương (nếu cần thiết) trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa các cơ quan trong việc thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

Trong thời gian tối đa 04 giờ kể từ khi có cơ sở cho rằng thông tin, tài liệu có liên quan tới các vụ xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính, Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi xảy ra vụ việc thông báo bằng một trong các hình thức email, điện thoại, fax đến đơn vị làm đầu mối tại các cơ quan chức năng có liên quan, cơ quan công an và chính quyền địa phương (nếu cần thiết) để xác nhận việc tham gia đoàn thanh tra.

Trong thời gian tối đa 04 giờ kể từ khi thông báo cho các các cơ quan chức năng có liên quan, cơ quan công an và chính quyền địa phương có liên quan biết có hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động xảy ra trên địa bàn và đề nghị cử người tham gia đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi xảy ra vụ việc ban hành Quyết định thanh tra.

Trong thời gian tối đa 12 giờ kể từ khi ký Quyết định thanh tra đột xuất, Trưởng đoàn thanh tra phải công bố Quyết định thanh tra, đồng thời triển khai thanh tra tại nơi xảy ra vi phạm. Thực hiện hoặc kiến nghị thực hiện các biện pháp xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Tác giả: Ban Truyền thông

Xem thêm tin khác...