Thời sự pháp luật

Tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp tại Nghị định 40/2019 trong bối cảnh Covid-19

 

Nội dung này được đề cập tại Nghị quyết 129/NQ-CP về Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020. Theo đó, Chính phủ cho phép:
  • Gia hạn thời gian hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục quy định tại Khoản 20, 23 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2021 (thay đổi trước ngày 31/12/2020).
  • Gia hạn đến ngày 31/12/2021 đối với Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho doanh nghiệp) thuộc trường hợp quy định tại Khoản 39 Điều 3 Nghị định 40/2019;
  • Đồng thời không cần lập lại báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt nếu không thay đổi địa điểm, tăng quy mô công suất theo quy định tại Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường 2014.
  • Gia hạn đến hết ngày 31/12/2021 đối với Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 39, Điều 3 Nghị định 40/2019.

Đồng thời không cần lập lại báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt nếu không thay đổi địa điểm, tăng quy mô công suất theo quy định tại Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường 2014.

Chính phủ giao Bộ tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, chủ động thông tin, hướng dẫn công khai, minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng cho doanh nghiệp và không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính trong quá trình phát triển khai.

Đồng thời tiếp tục rà soát, phát hiện bất cập, tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, đề xuất Chính phủ sửa đổi bổ sung theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp như vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, chống tiêu cực, tha nhũng; phòng, chống ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Xem thêm tin khác...