Hỏi đáp pháp luật

Các trường hợp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh

Công ty tôi đang làm thủ tục kê khai thuế TNDN, tôi muốn hỏi trường hợp nào phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh?

Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 2 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC, được sửa đổi bởi Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định:

·            Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động.

·            ...

Các trường hợp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh:

·            Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản áp dụng đối với doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu.

·            Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.
 

Như vậy, công ty bạn phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh khi rơi vào 2 trường hợp:

·            Một là, hoạt động chuyển nhượng bất động sản nếu doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản;

·            Hai là, nhà thầu nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bạn xem tại: Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Xem thêm tin khác...