Hỏi đáp pháp luật

Cách chức đối với cán bộ, công chức, viên chức

Anh Hoàng Thái Hà - Hà Nội hỏi trong trường hợp nào cán bộ, công chức, viên chức phải chịu hình thức kỷ luật cách chức?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 52  Luật Viên chức 2010, Điều 12 Nghị định 27/2012/NĐ-CP, viên chức quản lý có thể bị áp dung hình thức xử lý kỉ luật viên khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: 
- Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; 
- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ; 
- Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ; 
- Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.

Hình thức kỉ luật cách chức đối với cán bộ, công chức quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 78; Điểm đ Khoản 1 Điềm 79 Luật Cán bộ, công chức 2008.

Việc cách chức chỉ áp dụng đối với  cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 và công chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo theo Khoản 2 Điều 79 Luật Cán bộ, Công chức năm 2008.

Việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Xem thêm tin khác...