Hỏi đáp pháp luật

Chấm dứt Hợp đồng do nhà thầu vi phạm Hợp đồng?

Chị Vi Thị Thanh hỏi: Công ty tôi có tổ chức đấu thầu và lựa chon nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn năm 2018. Trong thời hạn Hợp đồng, nhà thầu liên tục vi phạm Hợp đồng, bỏ bê, không hoàn thành công việc. Vậy Công ty tôi được quyền chấm dứt Hợp đồng với nhà thầu cũ và lựa chọn đơn vị mới hoàn thành Hợp đồng không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 11, Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu.

Căn cứ quy định trên, Công ty của chị Thanh có quyền chấm dứt Hợp đồng nếu có căn cứ khẳng định nhà thầu vi phạm Hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện công việc theo thỏa thuận tại Hợp đồng.

Trước khi chấm dứt Hợp đồng, Công ty của chị Thanh cần lưu ý thực hiện đầy đủ thủ tục: báo cáo cấp có thẩm quyền, mời đối tác làm việc, lập Biên bản thanh lý Hợp đồng theo Điều 99 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Xem thêm tin khác...