Hỏi đáp pháp luật

Chuyển nhượng dự án khi đang đầu tư

Theo quy định mới thì chủ đầu tự có được phép chuyển nhượng dự án khi đang thực hiện dự án đầu tư không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 41 Luật đầu tư 2020 (có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định như sau:

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Như vậy, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ dự án khi đang thực hiện dự án.

Xem thêm tin khác...