Hỏi đáp pháp luật

Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV

Hỏi: Công ty tôi là Công ty TNHH MTV đang cần tăng vốn điều lệ, chủ sở hữu công ty đầu tư thêm. Vậy hồ sơ cần những gì để nộp cho Sở Kế hoạch Đầu tư?
Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ khoản 2, Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

Theo quy định khoản 2, Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014, khi có nhu cầu thay đổi nội dung trên Giấy đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải nộp Thông báo thay đổi nội dung đăng ký tới Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trong trường hợp chủ sở hữu Công ty TNHH MTV đầu tư thêm vốn thì chủ sở hữu sẽ ban hành quyết định tăng vốn điều lệ, trong đó ghi rõ:

·            Số vốn tăng thêm;

·            Hình thức tăng vốn;

·            Thời điểm tăng vốn điều lệ công ty.

Sau khi có quyết định tăng vốn điều lệ, chủ sở hữu Công ty TNHH MTV sẽ gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh đoanh đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định. Thành phần hồ sơ gồm có:

·            Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đỏi vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV;

·            Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Mẫu phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).

Xem thêm tin khác...