Hỏi đáp pháp luật

Hóa đơn đóng dấu ngược có hợp lệ không?

Công ty tôi có nhận được 01 hóa đơn đầu vào trong đó dấu của người bán hàng đóng bị ngược. Kế toán cty tôi yêu cầu xuất lại nhưng người bán không chấp nhận. Xin cho hỏi hóa đơn đóng dấu ngược có hợp lệ không?

Vũ Anh Law Trả lời:
Căn cứ điểm d, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định: trường hợp Công ty bạn nhận được 1 hóa đơn đầu vào trong đó dấu của người bán hàng đóng bị ngược, sai sót, nhầm lẫn này không làm thay đổi đến số lượng hàng hoá, đơn giá, thuế suất.... thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu trên biên bản. Người bán và người mua được sử dụng hoá đơn đã lập kèm theo biên bản về sai sót trên hoá đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc điều chỉnh sai sót.

Xem thêm tin khác...