Hỏi đáp pháp luật

Nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phần

Anh Phạm Anh Khoa - Hà Nội: Tôi vừa chuyển nhượng cổ phần tại một Công ty cổ phần cho một số cá nhân. Trình tự thực hiện việc nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phần  như thế nào?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Mục a.3, Điểm a, Khoản 5, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, sửa đổi tại Khoản 6 Điều 21  Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng hoặc không ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông phải tự kê khai nộp thuế theo từng lần phát sinh.

Căn cứ quy định Khoản 5 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, sửa đổi tại Khoản 6 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, anh Khoa nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp có cổ phần mà anh Khoa đã chuyển nhượng.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai mẫu số 04/CNV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC;

- Bản chụp hoặc Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế  chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (tức 10 ngày kể từ ngày Hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực)

Cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần, cụ thể:

Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng cổ phần  x Thuế suất 0,1%.

 

Xem thêm tin khác...