Hỏi đáp pháp luật

Sửa đổi, bổ sung di chúc đã lập thực hiện như thế nào?

Bà Phạm Thị Lan Hồng - Cẩm Phả: Vừa qua, tôi lập, công chứng di chúc để phân chia di sản cho các con, cháu tôi để công bố sau khi mất. Nay tôi muốn bổ sung thêm nội dung di chúc thì cần thực hiện như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015, Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào. Phần bổ sung có hiệu lực có hiệu lực pháp luật nếu mâu thuẫn với di chúc đã lập.

Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó.

Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó theo Khoản 3, Điều 56 Luật Công chứng 2014.

Như vậy, nếu bà Lan đã có di chúc, nay muốn bổ sung thêm nội dung thì bà cần thực hiện thủ tục công chứng phần bổ sung di chúc tại văn phòng công chứng nào và có thẻ yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc bổ sung di chúc.

Ngoài ra, bà Lan cần thông báo cho Văn phòng công chứng đã thực hiện công chứng di chúc trước đó để biết việc bổ sung di chúc đã lập và được công chứng.

Xem thêm tin khác...