Hỏi đáp pháp luật

Điều kiện cấp Giấy phép đối với nhà ở riêng lẻ?

Bà Đồng Thị Mai Hòa - Hạ Long: Điều kiện để được cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 93 Luật Xây dựng 2014, điều kiện để được cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ bao gồm:

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

- Có Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 79 Luật Xây dung 2014;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật Xây dựng 2014.

Ngoài ra, nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Xem thêm tin khác...