Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu

Chị Hoàng  Thị Tám - Hạ Long hỏi: Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Để thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiêu, chị Tám nộp 01 hồ sơ tại Cục Sở hữu Trí tuệ.

Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo quy định tại Điều 100, Điều 108 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009);  Điểm 7.1, Tiết 7, Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, gồm:

- 02 Tờ khai theo mẫu Mẫu 04-NH, ban hành kèm Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, có gắn nhãn hiệu theo Điểm 37.4, Tiết 37, Mục 5 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

- 05 Mẫu nhãn hiệu giống nhau và phải đáp ứng các yêu cầu về kích thước, cách trình bày, màu sắc theo quy định tại Điểm 37.5, Tiết 37 Mục 5 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Thông tư 18/2011/TT-BKHCN);

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ) theo Khoản 5 Điều 2 Thông tư 13/2010/TT-BKHCN;

- Giấy ủy quyền, nếu nộp thông qua đại diện.

Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghiệp, có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; thẩm định hình thức đơn; công bố đơn hợp lệ; thẩm định nội dung đơn; cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ; đăng bạ và công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

 

Xem thêm tin khác...