Hỏi đáp pháp luật

Trách nhiệm của DNDV đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài giải thể

Chị Hà Thị Loan -  Hạ Long hỏi về trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong trường hợp bị giải thể?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 25 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong trường hợp bị giải thể:

+ Doanh nghiệp dịch vụ chỉ được giải thể sau khi đã hoàn thành mọi nghĩa vụ trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực và bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật.

+ Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp dịch vụ phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài và phương án thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực.

+ Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ khác có Giấy phép để chuyển giao quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực nếu phương án chuyển giao được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận.

+ Sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp dịch vụ được sử dụng tiền ký quỹ còn lại của doanh nghiệp để thanh toán các khoản nợ khác.

Xem thêm tin khác...