Thời sự pháp luật

Điểm mới về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng từ 01/04/2021

 

Chính phủ ban hành Nghị định 50/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/04/2021, sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng.

Theo đó, so với Nghị định 37/2015 đã quy định mới một số nội dung sau:

-            Quy định rõ việc việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được áp dụng trong cả thời gian hợp đồng được gia hạn.

-            Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp sau:

·            Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;

·            Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;

·            Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

-            Đối với hợp đồng trọn gói, bổ sung thêm 2 trường hợp được điều chỉnh hợp đồng sau:

·            Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;

·            Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

Xem thêm tin khác...